Energiya almashinuvi mavzusidan test savollariHujayrada organik moddalar parchalanganda hosil bo‘lgan kimyoviy energiya qanday energiyaga aylanadi?

1) elektr; 2) yorug‘lik; 3) mexanik; 4) kinetik; 5) issiqlik; 6) potensial; 7) ichki;

Skelet, yurak va diafragma muskullarining qisqarishini qaysi energiya ta’minlaydi?

1 gramm yog‘ oksidlanishiga necha litr kislorod sarflanadi?

Odam organizmida kecha- kunduz davomida sarflanadigan energiyani qanday guruhlarga ajratish mumkin?

1) asosiy moddalar almashinuvini ta’minlaydigan;

2) ovqatni hazm qilishga sarflanadigan;

3) bir kecha- kunduzda bajaradigan ishiga sarflanadigan;

4) jismoniy mehnat uchun sarflanadigan;

5) aqliy mehnat uchun sarflanadigan;

Tashqi muhit harorati 15- 20^\circ C atrofida bo‘lganida, tinch holatda o‘tirgan odamda moddalar almashinuvi natijasida hosil bo‘lgan issiqlik energiyasining … teridan nurlanish, … o‘tkazish va … bug‘lanish orqali tashqariga ajratiladi?

Katta odamlarning bir kecha- kunduzlik ovqati tarkibida qancha oqsil, yog‘ va uglevod bo‘lishi kerak (gramm)?

Moddalar almashinuvi natijasida organizmda hosil bo‘lgan energiyaning 70- 80\% i nima orqali tashqariga chiqib ketadi?

O‘rta yoshli aqliy va yengil jismoniy mehnat bilan shug‘ullanuvchilarning sutkalik ovqat ratsionida qand va shakar necha gramm bo‘lish kerak?

Energiya manbaiga ko‘ra avtotroflar qanday guruhlarga bo‘linadi?

1 gramm uglevod oksidlanishiga necha litr kislorod sarflanadi?

Mikrorganizmlardagi glikoliz jarayonida qanday moddalar hosil bo‘ladi?

1) etil spirti; 2) sirka kislota; 3) atseton; 4) karbonat angidrid;

5) atsetat kislota; 6) sut kislota;

Glukozaning kislorodsiz sharoitda sut kislotagacha parchalanishi tufayli ajralib chiqadigan energiyaning necha foizi issiqlik energiyasi sifatida tarqaladi?

180 gramm glukozaning C, H, O atomlari orasidagi bog‘larda to‘plangan potensial energiyaning miqdori qancha (kJ) bo‘ladi?

Energiya almashinuvi va jarayonining tayyorgarlik davrida ajralgan energiya …

Glukozaning to‘liq parchalanishi natijasida nechta molekula ATF sintezlanadi?

5 kunda odam o‘rtacha qancha (gramm) O_2 (a) va tuz (b) o‘zlashtiradi?

Energiya almashinuvining uchinchi bosqichida 288 molekula ATF hosil bo‘lishi uchun qancha molekula sut kislota parchalanishi kerak?

Energiya almashinuvining anaerob (a) va aerob (b) bosqichlarida necha kJ energiya issiqlik tarzida tarqab ketadi?