Uglevodlar almashinuvi mavzusidan test savollari12- 14 yoshli bolalarning bir kecha- kunduzgi ovqat tarkibidagi oqsil, yog‘, uglevodlar normasini toping.

Insulin tarkibida … uchraydi.

Don shakari- bu …

Fermentlar … tabiatli birikmalardir.

Asalning asosiy qismini qaysi moddalar tashkil etadi?

Odam organizmidagi uglevodlarni parchalovchi fermentlarni belgilang.

1) lizotsim; 2) ptialin; 3) tripsin; 4) amilaza; 5) enterokinaza;

Insulin gormoni qanday tabiatli modda?

Sitoxrom qanday modda?

Kraxmal hosil bo‘lishida necha xil monomer qatnashadi?

Bir polinukleotid zanjirida dezoksiriboza va riboza …

Glukoza qanday modda?

1) monosaxarid; 2) disaxarid; 3) polisaxarid; 4) qon tarkibida uchraydi;

5) meva shakari hisoblanadi; 6) polisaxaridlarning monomeri;

7) 5 ta uglerod atomi bor; 8) 6 ta uglerod atomi bor.

Insulin (a) va glukokortikoid (b) gormonlariga xos xususiyatlarni juftlab ko‘rsating.

1) qon va limfaga quyiladi; 2) tashqi muhitga ajraladi; 3) aralash bez mahsuloti;

4) jigarda glikogen miqdorini oshiradi; 5) qondagi qand miqdorini oshiradi;

6) qondagi ortiqcha qandni jigarda to‘playdi; 7) glikogen miqdorini kamaytiradi;

Glukoza (a) va ribozaga (b) xos xususiyatlarni belgilang.

1) tarkibida 5 ta C atomi bor; 2) monosaxarid; 3) polisaxarid;

4) t- RNK monomeri; 5) glikogenning monomeri; 6) jigarda to‘planadi;

7) energiya manbai; 8) ATF tarkibiga kiradi;

9) barcha tirik organizmlarda uchraydi;

Qaysi javobda odam organizmidagi gemoglobin oqsilining a zanjiridagi peptid bog‘lar soni va b zanjiri sintezida qatnashuvchi RNK dagi nukleotidlar soni to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

Qaysi javobda tirozin, tiamin, timin birikmalari qanday guruhlarga tegishli ekanligi mos ravishda ketma- ketlikda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?