Ichki organlarning sezuvchanlik xususiyati mavzusidan test savollariOrganizmning himoyalanish reaksiyalariga nimalar kiradi?

Visseroretseptorlar … retseptorlaridir.

Visseroretseptorlar qaysi a’zolarda joylashgan?

1) teri; 2) o‘pka; 3) yurak; 4) oshqozon; 5) til; 6) ichak; 7) quloq;

8) jigar; 9) siydik pufagi; 10) burun bo‘shlig‘i; 11) qontomirlari devori; 12) taloq;

Sechenov qaysi sezuvchanlikni yashirin sezgi deb atagan?

Quyida berilgan retseptorlar qaysi organda joylashganligi to‘g‘ri berilgan javobni belgilang?

1) visseroretseptorlar; 2) proprioretseptorlar; 3) vestibulyar retseptor;

а) pay; b) muskul; c) o‘pka; d) oshqozon; e) chig‘anoq;

Ko‘pchilik visseroretseptorlarning qo‘zg‘alishini odam …

Qaysi a’zolar devoridagi retseptorlarning qo‘zg‘algani va ularning ishi o‘zgargani ko‘pincha bilinmaydi?

1) yurak; 2) o‘pka; 3) muskul; 4) taloq; 5) burun;

6) pay; 7) jigar; 8) buyrak; 9) bo‘g‘im;

Qaysi a’zolar visseroretseptorlarining qo‘zg‘alishi odamga sezilmaydi?

Qachon vestibulyar retseptorlar juda qo‘zg‘aluvchan bo‘ladi?

Qaysi retseptorlar ichki organlardagi temperatura va bosim o‘zgarishi natijasida qo‘zg‘aladi?

Odam organizmidagi visseroretseptorlar sonini aniqlang.