Hid va ta’m bilish organlari mavzusidan test savollariTilning qaysi qismi sho‘rdan ta’sirlanadi?

Tilning qaysi qismi achchiqdan ta’sirlanadi?

Achchiqni tilning qaysi qismi sezadi?

Hid bilish markazi bosh miya po‘stlog‘ining qaysi qismida joylashgan?

Tilning qaysi qismi shirinlikdan ta’sirlanadi?

Ta’m bilish so‘rg‘ichlari qanday xillarga ajratiladi?1) bargsimon; 2) novsimon; 3) ipsimon; 4) qo‘ziqorinsimon; 5) yumaloq; 6) taktil.

Qanday jarayonlarning sezuvchi retseptorlari bir xil bo‘ladi?

Ta’m bilish retseptorlardan qo‘zg‘alish qaysi izchilikda ta’m bilish markaziga boradi?

1) retseptor; 2) til, halqum nerv tolalari; 3) o‘rta miya; 4) oraliq miyaning ko‘rish do‘mbo‘i;

5) uzunchoq miya; 6) bosh miya yarim sharlar po‘stlog‘i chakka qismining pastki sohasi;

7) bosh miya yarim sharlar po‘stlog‘i chakka qismining yuqori sohasi;

Tilning qaysi retseptorlari qanday ta’mlami yaxshi sezadi?

1) til uchidagi; 2) yon tomonlaridagi; 3) orqa qismidagi;

a) achchiqni; b) shirinni; c) nordonni; d) sho‘rni;

Hid bilish retseptorlari qayerda joylashgan?

Ta’m bilish retseptorlari qayerda joylashgan?

Bolg‘acha, sandoncha, uzangi eshitish a’zosining qaysi qismida joylashgan?

Tilning ildiz qismida qanday ta’mni sezuvchi retseptorlar bo‘ladi?

Achchiq ta’mni sezuvchi retseptorlar tilning qayerida joylashgan?