Muvozanat organi mavzusidan test savollariVestibulyar apparat ichki quloqni qaysi qismlaridan tashkil topgan?

Qaysi analizator muvozanat organi hisoblanadi?

Fazoda odam tanasining muvozanatini ta’minlovchi asosiy organni belgilang.

Odam tanasining fazoda ma’lum rnuvozanatda bo‘lishini qaysi analizator ta’minlaydi?

Muskul bo‘shashganda, qaysi retseptorlar qo‘zg‘aladi?

Vestibulyar analizatordagi qo‘zg‘alish qanday izchillikda bosh miya yarim sharlari po‘stlog‘idagi muvozanat markaziga boradi?

1) retseptor; 2) miya ko‘prigidagi po‘stloq osti muvozanat markazi;

3) vestibulyar nerv; 4) oraliq miya; 5) miyacha;

Vestibulyar retseptorlarning nerv markazi qayerda joylashgan?

Vestibulyar analizatorning retseptorlari …, shuncha kuchli qo‘zg‘aladi.

Nog‘ora parda qanday to‘qimalardan tashkil topgan?

Vestibulyar analizatorning retseptorlarida qo‘zg‘alishlar qanday izchillikda bosh miya yarim sharlaridagi muvozanat markaziga boradi?

Vestibulyar analizatorning retseptorlari qayerda joylashgan?

Bo‘g‘imlardagi retseptorlar nima deb ataladi?

Eshitish analizatorining periferik qismi qayerda joylashgan?