Qalqonsimon bez mavzusidan test savollariQalqonsimon bez aktivligi susaysa, qanday kasallik kelib chiqadi?

Qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi natijasida qanday kasalliklar kelib chiqadi?

1) singa; 2) kretinizm; 3) akromegaliya; 4) miksedema;

5) sirroz; 6) Bazedov kasalligi; 7) gepatit;

Balog‘atga yetish davridan boshlab qaysi bezning funksiyasi susaya boradi?

Qalqonsimon bez funksiyasi kuchayishining alomatlari?

O‘zbekistonda qalqonsimon bez kasalligini o‘rganish va uni davolash yo‘llarini o‘rgangan olimni aniqlang?

Tiroksin gormoni buyrak faoliyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

Timozin gormonini qaysi bez ishlab chiqaradi?

Gipotireoz kasalligi og‘ir kechganda, qanday belgilar paydo bo‘ladi?

1) bemorning tanasi shishadi; 2) teri quruqlashadi; 3) aqliy faoliyati zaiflashadi;

4) esda saqlash va o‘zlashtirish qobiliyati pasayadi; 5) yaxshi eshitmaydi;

Tiroksin gormoni …

1) reabsorbsiya jarayonini pasaytiradi; 2) siydik ajralishini kamaytiradi;

3) reabsorbsiya jarayonini kuchaytiradi; 4) siydik ajralishini kuchaytiradi;

Yod moddasi qaysi bezning gormonlari tarkibida bo‘ladi?

Qanday kasallik qalqonsimon bez funksiyasining oshishi natijasida sodir bo‘ladi?

Qanday kasallik qalqonsimon bez funksiyasining pasayishi natijasida paydo bo‘ladi?

Tiroksin gormonining tarkibida uchraydigan aminokislotani belgilang?

Tiroksin gormoniga xos xususiyatlarni ko‘rsating?

a) bolalar asab sistemasi funksiyasini normal rivojlanishida ishtirok etadi;

b) tarkibida 65\% yod bor;

c) tarkibida 65\% temir bor;

d) yurak ishini gumoral boshqarishda ishtirok etadi;

e) nerv muskul qo‘zg‘aluvchanligini boshqaradi;

f) reasorbsiya jarayonini pasaytiradi.