Buyraklar mavzusidan test savollariOdam buyragining massasi qanchaligini belgilang.

Katta yoshdagi odamning buyraklari orqali har minutda organizmdagi barcha qonning qancha qismi o‘tishini belgilang.

Ayirish sistemasi qaysi organlardan tashkil topgan?

Organizmdagi ortiqcha suv qaysi organlar orqali chiqarib yuborilishini belgilang.

1) buyrak; 2) o‘pka; 3) jigar; 4) teri; 5) ichak;

Malpigi tugunchasi buyrakning qaysi qismida hosil bo‘ladi?

Buyrakning ish boshqaruvchi asosiy tuzilmasi nima hisoblanadi?

Har bir nefron necha minut ishlaydi?

Buyrak- tosh kasalliklarining asosiy sababi nima?

Buyrakda qon aylanishining asosiy xususiyatini aniqlang.

Odamning ikki buyragidagi nefronlar qanday ishlaydi?

Birinchi tartib egri- bugri kalavasimon kanalchalar qayerdan boshlanadi?

Buyrak darvozasi orqali unga …

Katta odamda siydik yo‘lining uzunligi qancha va u necha qavatdan iborat?

Quyida berilganlarning qaysi birida ikkilamchi siydik bo‘ladi?

Shumlyanskiy kapsulasiga arteriya tomiri kirib mayda tomirlarga, ya’ni to‘rsimon shakldagi tarmoqlarga bo‘linib, buyrakning qaysi qismini hosil qiladi?

Ikkala buyrakning filtrlovchi yuzasi necha m^2 ga teng?