Ovqat hazm qilishning boshqarilishi mavzusidan test savollariBosh miyaning qaysi bo‘limida so‘lak ajratish markazi joylashgan?

Nima uchun yozning issiq kunlarida kishining ishtahasi bo‘g‘iladi?

1) hazm bezlaridan so‘lak va shira ajralishi kamayishi sababli;

2) jigarda o‘t suyuqligi ishlab chiqarilishi kuchayishi sababli;

3) oshqozon- ichaklarning harakati kuchayishi sababli;

4) jigarda o‘t suyuqligi ishlab chiqarilishi susayishi sababli;

5) oshqozon- ichaklarning peristaltik va mayatniksimon harakati susayishi sababli;

Ovqat hazm qilishning nerv markazi bosh miyaning qaysi qismida joylashgan?

Ovqat hazm qilishning nerv sistemasi orqali boshqarilish markazlari qayerda joylashgan?

1) uzunchoq miyada; 2) oshqozon osti bezida;

3) orqa miyada; 4) oraliq miyaning ko‘rish do‘mbog‘i ustida;

5) oraliq miyaning ko‘rish do‘mbog‘i ostida; 6) miyachada;

Nima uchun yo‘g‘on ichakda ovqat qoldig‘i uzoq vaqt saqlanadi?

Ovqat hazm qilishning gumoral boshqarilishida ishtirok etadigan gormonlarni aniqlang.

Organizmdan sarflangan energiya miqdorini vositasiz kalorimetriya usulida amqlashda nimadan foydalanildi?

Qaysi nerv tolalari jigardan ajralgan o‘t suyuqligini ko‘paytiradi?

Oshqozon ichaklarning harakatini susaytirish kabi funksiyalarni qaysi nerv sistemasi boshqaradi?

Quloq oldi, til osti, jag‘osti so‘lak bezlarining ishini qaysi nerv sistemasi kuchaytiradi?

Muhitning issiq harbrati ta’sirida ovqat hazm qilish organlari: faoliyatida qanday o‘zgarlshlar kuzatiladi?

a) so‘lak bezlarining ishi susayadi;

b) so‘lak bezlarining ishi kuchayadi;

c) me’da osti bezining ishi susayadi;

d) me’da- ichak shilliq pardasidagi bezlarning ishi kuchayadi;

e) me’da- ichak bezlarining ishi susayadi;

f) o‘t suyuqligining hosil bo‘lishi pasayadi;

g) o‘t suyuqligi ko‘p hosil bo‘ladi.

Ovqat hazm qilish shartli reflekslarining markazi qayerda joylashgan?

Ovqat hazm qilishning nerv markazi qayerda joylashgan?

Ovqat hazm qilishni nerv sistemasi orqali boshqarilish markazlari qayerda joylashgan?

1) uzunchoq miyada; 2) oshqozon osti bezida;

3) orqa miyada; 4) oraliq miyaning ko‘rish do‘mbog‘i ustida;

5) oraliq miyaning ko‘rish do‘mbog‘i ostida; 6) miyachada;

Qaysi javobda ovqat hazm qilish organlari ishini boshqaruvchi bezlar va ularning faoliyati to‘g‘ri juftlangan?

a) gipofiz; b) qalqonsimon bez; c) epifiz;

1) hazm bezlari faoliyatini kuchaytiradi;

2) fermentlar ajralishini kuchaytiradi;

3) hazm bezlari faoliyatini susaytiradi;