Ingichka ichak mavzusidan test savollariIngichka ichakda oziq moddalarining parchalanishi natijasida hosil bo‘lgan moddaiarni belgilang.

O‘n ikki barmoqli ichakda qanday moddalar parchalanishini belgilang.

Odam ingichka ichagining 1 sm^2 yuzasida qancha vorsinkalar bo‘lishi mumkin?

Ingichka ichak shilliq pardasining yuzasi nima hisobiga kattalashadi?

Ichakdagi har bir vorsinkada nimalar bo‘lishini aniqlang?

Ichaklarda oziq moddalarning so‘rilishi qanday jarayonlarning majmuasidir?

Ichakdagi tukchalar qanday funksiyalarni bajaradi?

1) hazm shirasi ajratish; 2) erigan moddalarni to‘plash;

3) organik moddalarni parchalash; 4) himoya; 5) ayirish; 6) so‘rilish;

Ingichka ichakning shilliq qavatidan qanday gormon ajraladi?

Ichakning ichki shilliq qavatidagi bezchalardan qanday fermentlar ajraladi?

1) tripsin; 2) lipaza; 3) pepsin; 4) ptialin;

5) enterokinaza; 6) renin; 7) amilaza;

Vorsinkalar tananing qaysi qismida ovqat hazm bo‘lishini ta’minlaydi?

Ingichka ichakning shilliq qavatidagi bezlar oqsilni parchalovchi qanday ferment ajratadi?

Ingichka ichakdan ajralib chiqadigan qanday ferment oqsilni parchalaydi?

Ingichka ichakning 1 mm^2 sathida … ga yaqin vorsinka bo‘ladi?

Odam ingichka ichagining butun yuzasida … ga yaqin vorsinkalar bo‘ladi.

Ingichka ichak shilliq pardasining yallig‘lanish kasalligini aniqlang.

Vorsinkalar ovqatning ichak devorlarida hazm bo‘lishini ta’minlashini qaysi olim aniqlagan?

Vorsinkalarga xos bo‘lmagan (a) va xos bo‘lgan (b) ma’lumotlarni ajralibko‘rsating.

1) oziq moddalarning ichak devorida hazm bo‘lishini ta’minlaydi;

2) parchalangan oqsil va yog‘lar qon kapillyarlariga, karbon suvlar limfa kapillyarlariga so‘riladi; 

3) devori bir qavat yassi epiteliydan iborat;

4) ichakning butun sathida 4 mingga yaqin vorsinka bo‘ladi;

5) vorsinkalar funksiyalari A. I. Pavlov tomonidan o‘rganilgan;

6) vorsinkalar ichak devorida bir tekis joylashmagan;