Og‘iz mavzusidan test savollariOg‘iz bo‘shlig‘iga necha juft yirik so‘lak bezlarining yo‘li ochiladi?

Lizotsim moddasini tanamizdagi qanday bez ishlab chiqaradi?

Og‘iz bo‘shlig‘ida parchalanadigan moddalarni belgilang.

Og‘iz bo‘shlig‘ining zararlangan shilliq pardasini tuzalishiga qaysi modda yordam beradi?

Tishning tashqi tuzilishi qismlardan tuzilgan?

1) koronka; 2) bo‘yni; 3) ildiz; 4) pulpa; 5) sement; 6) dentin; 7) emal;

Og‘iz bo‘shlig‘ining shilliq qavati shikastlansa, qaysi modda uning tiklanishiga yordam beradi?

Ovqat zarrachalari og‘iz bo‘shlig‘idan keyin qayerga tushadi?

Tishning kovak qismini qaysi to‘qima to‘ldirib turadi?

Tish qanday qismlardan tashkil topgan?

Odamning har bir jag‘ida qanday tishlar va ularning nechtadan bo‘lishini aniqlang.

1) qoziq; 2) kurak; 3) kichik oziq tish; 4) katta oziq tish;

a) 4; b) 2; c) 6; d) 4

Til qanday vazifani bajaradi?

Qaysi qontomiri tilni arterial qon bilan ta’minlaydi?

Til qanday vazifalami bajaradi?

1) ovqatni parchalash; 2) ovqatni aralashtirish; 3) ovqatni surib berish;

4) tishni himoya qilish; 5) ta’m bilish;

Sog‘lom bola bir yoshga to‘lganda nechta tishi bo‘ladi?

Tish kasalliklari berilgan javobni toping.

1) kariyes; 2) nevrit; 3) ganglionit; 4) pulpit;

5) bronza; 6) gipernefroma; 7) nekroz;

Lizotsim degan modda nima tarkibida bo‘ladi?

Qaysi organ uch qismdan, ya’ni uchi, tanasi, ildizlaridan iborat?

Og‘iz bo‘shlig‘iga uch juft … bezlarining kanallari ochiladi.

Zotiljam qaysi organning yallig‘lanish kasalligi hisoblanadi?

Sog ‘lom odamlarda sut tishlarining umumiy soni qaysi doimiy tishlar yig‘indisiga teng keladi?