Yurak va qon-tomir kasalliklari mavzusidan test savollariVenadan kuchsiz qon ketishini qanday to‘xtatish mumkin?

Nikotin yurak va qontomirlariga qanday ta’sir qiladi?

Arteriyadan qon ketishini qanday to‘xtatish mumkin?

Yirik venalar shikastlanganda nima qilish kerak?

Bosh miyaga qon quyilishi qanday ataladi?

Qontomirlari devorining ichki qavatida yog‘ va tuz moddalari to‘planishi natijasida tomirlar qattiqlashib, mo‘rtlashib va torayib qolishi yurak- qontomir kasalliklarining qaysi turiga kiradi?

Yurak muskullarining ma’lum qismi yemirilishidan qanday kasallik kelib chiqadi?

Yurakning ishemik kasalligi kelib chiqishiga nima sabab bo‘ladi?

Yurak va qontomiri kasalliklarini to‘g‘ri toping.

1) gipertoniya; 2) gipotoniya; 3) ateroskleroz;

4) infarkt; 5) insult;

a) bosh miyaga qon quyilishi; b) qontomirlarning torayib qolishi;

c) yurak, muskullari ma’lum qismining yemirilishi;

d) arterial qon bosimining ko‘tarilishi; e) arterial qon bosimining pasayishi;

Yurak muskullarida qon aylanishining buzilishidan kelib chiqadigan kasallikni belgilang.

Yurak- qontomirlari kasallangan odam qaysi paytda o‘zini yomon his etadi, darmoni quriydi, qon bosimi ko‘tariladi, yurak urushi tezlashadi.

Yurakning ishemik kasalligi (1), miokard infarkti (2), ateroskleroz (3) kasalliklarining sababini belgilang.

a) tomirlaming qattiqlashib, mo‘rtlashib, torayib qolishi;

b) yurak muskullarida qon aylanishining buzilishi;

c) yurak muskullari ma’lum qismining yemirilishi;

d) bosh miyaga qon quyilishi;

Yirik vena shikastlanganda qanday chora ko‘riladi?

Yurak muskullarida qon aylanishning buzilishi tufayli sodir bo‘ladigart kasallik - …

Leykopeniya, bu - …

Miokard infarkti qaysi kasallikni vaqtida davolatmaslik natijasida kelib chiqadi?

Qon aylanishining buzilishi tufayli yurak muskullarining ma’lum qismi yemirilishidan qanday kasallik kelib chiqadi?