Tashqi muhit omillarining yurak va qon aylanish organlariga ta’siri mavzusidan test savollariIssiqlik hosil bo‘lishida ishtirok etadigan organlar guruhi…

Organizmni himoya qiluvchi gumoral omillarni aniqlang.

1) qon; 2) antitelolar; 3) hujayralararo modda;

4) to‘qima suyuqligi; 5) biologik aktiv moddalar;

6) nerv sistemasi; 7) limfa; 8) gormonlar;

Atmosfera bosimining keskin o‘zgarishi natijasida erigan azot gazi mayda pufakchalarga aylanib, qontomirlarida tiqilib qolib, qanday kasallik keltirib chiqaradi?

Qonning osmotik bosimi qaysi paytda oshadi?

1) odam tuzsiz ovqat yeganda; 2) odam sho‘r ovqat yeganda;

3) terlamaganda; 4) tuzli ichimlik ichganda;

5) ko‘p terlaganda; 6) buyrakda siydik ajralishi kamayganda;

Yurak- qontomirlar faoliyati qaysi bezlar va gormonlarning ta’sirida gumoral boshqariladi?

Atmosfera bosimi past, tog‘li joylarda yashovchi odamlarda shu sharoitga moslashish uchun qon tarkibida qanday o‘zgarishlar bo‘ladi?

Havoning nisbiy namligi necha foiz bo‘lishi odam organizmi uchun eng qulay hisoblanadi?

Tana haroratini bir xilda saqlashda quyidagilarning qaysi biri katta ahamiyatga ega bo‘lgan?

Tashqi muhit harorati oshganda …

1) qontomirlar torayadi; 2) qontomirlar kengayadi; 3) yurak ishi tezlashadi;

4) yurak ishi sekinlashadi; 5) so‘lak bezlarining ishi kuchayadi;

6) so‘lak bezlarining ishi susayadi; 7) ichaklar harakati kamayadi;

8) ichaklar harakati ko‘payadi;

Sovuq sharoitda yurak normadagidan ko‘p ish bajaradi. Chunki…

Havo quruq bo‘lsa, …

Tashqi muhit harorati yuqori bo‘lganda, organizmda …

Sog‘lom odamlarning qon bosimi sutkaning qaysi vaqtida normadagidan yuqoriroq bo‘ladi?

Jismoniy mehnat va sport bilan shug‘ullanganda taloqda limfotsitlar…

Qon bilan to‘qimalar orasida gaz almashinuvi qaysi yo‘l bilan boradi?

Yurak-qontomir faoliyatini kuchaytiruvchi (a) va susaytiruvchi (b) nerv va gormonlarni juftlab ko‘rsating.

1) parasimpatik nerv; 2) simpatik nerv;

3) adrenalin; 4) vazopressin;

Magnit bo‘roniga sezgir odamlar qanday qoidalarga rioya qilishlari kerak?

1) ko‘p yurmaslik; 2) asabiylashmaslik; 3) issiq hammomda cho‘milmaslik;

4) kaloriyali ovqatlar yeyish; 5) jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanmaslik;

6) tinchlantiruvchi dorilar qabul qilish; 7) quyosh vannasi qabul qilish;

Yurak-qontomir sistemasiga zararli ta’sir ko‘rsatadigan elementni aniqlang.