Qaddi- qomatning shakllanishi mavzusidan test savollariKurt bo‘yi biror noqulay holatda o‘tirib dars tayyorlaydigan o‘quvchining bitta yelkasi ikkinchi yelkasiga nisbatan baland bo‘lib, umurtqasi qiyshayib qoladi. Bu holat nima deb ataladi?

Kifoz, bu- umurtqa pog‘onasining …

Lordoz, bu- umurtqa pog‘onasining …

Skolioz, bu- umurtqa pog‘onasining …

Lordotik qaddi- qomatli odamlarning gavdasi qanday holatda bo‘ladi?

1) gavdasining orqa qismi tekis; 2) yelkalari oldinga osilgan;

3) ko‘krak qafasi yassi; 4) ko‘kraklari past;

5) qorni oldinga chiqqan; 6) yelkalarining biri past;

Kifotik qaddi- qomatli odamlarda …

1) kuraklar qanotga o‘xshab ko‘tarilib turadi;

2) umurtqa pog‘onasining orqa yelka qismi do‘mpayib chiqqan;

3) bel qismi oldinga ko‘proq bukilgan;

4) bukur holat yuzaga kelgan bo‘ladi;

5) ko‘krak qafasi botiqroq.

Umurtqa pog‘onasining normal rivojlanishida uning qismlari qanday holatda bo‘ladi?

Egilgan qaddi- qomatli odamlar tik turganda, uning tanasi qanday holatda bo‘ladi?

1) boshi biroz oldinga egilgan; 2) yelkalari oldinga osilgan;

3) orqa- yelka qismi do‘mpayib chiqqan; 4) ko‘krak qafasi botiqroq;

5) ko‘krak qafasi yassi; 6) qorni oldinga chiqqan;

Skolioz bo‘lgan odam tik turganda …

1) yelkalari past- baland; 2) ko‘krak qafasi har ikki tomondan botiq;

3) ko‘kraklari baland- past; 4) ko‘krak qafasi yassi;

5) ko‘krak qafasining bir tomoni botiqroq bo‘ladi;

Tovon kaftning ressorlik vazifasi qaysi kasallikda buziladi?

Quyidagilarning qaysi biri yassioyoqlikka sabab bo‘lishi mumkin?

Qanday qaddi- qomatli odamlarda qorin muskullari kuchsiz rivojlangan?

Qaddi- qomatning noto‘g‘ri shakllanishi qanday xillarga bo‘linadi va ularga xos belgilarni aniqlang?

1) egilgan; 2) kifotik; 3) lordotik; 4) skolioz; 5) rinit

a) gavdaning orqa muskullari kuchsiz bo‘ladi;

b) tik turganda gavda bir tomonga qiyshaygan bo‘ladi;

c) umurtqaning bel va bo‘yin qismi biroz oldinga egilgan bo‘ladi;

d) ko‘krak qafasi yassi, qorin oldinga chiqqan bo‘ladi;

e) kuraklar qanotga o‘xshab ko‘tarilib turadi;

Qaddi- qomatning shakllanishida qaysi qismning normal rivojlanishi muhim ahamiyatga ega?

Qaddi- qomati to‘g‘ri odam tik turganda, … bo‘ladi.

Poshnasi juda keng, uchi tor poyabzal … yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi.

Qadi- qomati to‘g‘ri shakllangan odamning belgilarini ko‘rsating?

Yassioyoqlikda organizmning qaysi qismida og‘riq seziladi?

Umurtqa pog‘onasining kifozi paydo bo‘lishi sabab(lar)ini ko‘rsating?

1) bolaning yura boshlashi; 2) bolaning o‘tira boshlashi;

3) bolaning bo‘ynini tutishi; 4) bolaning emaklashi;

Umurtqa pog‘onasining lordozi paydo bo‘lishi sabab(lar)ini ko‘rsating?

1) bolaning yura boshlashi; 2) bolaning o‘tira boshlashi;

3) bolaning bo‘ynini tutishi; 4) bolaning emaklashi;