Odam to‘qimalari mavzusidan test savollariNeyronning qaysi o‘simtalari impulslarni organlarga o‘tkazadi?

Qon qaysi to‘qima xiliga kirishini beigilang.

Nerv to‘qimasidagi yo‘ldosh hujayralar qanday funksiyalar bajarishini belgilang.

Qaysi muskullar beixtiyor qisqaradi?

Nerv hujayrasida nechta akson bo‘lishini beigilang.

Nerv to‘qimasining qaysi qismlari dendrit va aksonlar deb ataladi?

Silliq, muskul to‘qimasidan tashkil topgan organlarni beigilang.

Qaysi muskul to‘qimasining tolalari sekin qisqaradi?

Qaysi hujayra bo‘linish xususiyatini yo‘qotib, organizmning butun umri davomida yashaydi?

To‘qima deb nimaga aytiladi?

Ichakning ichki yuzasini qoplab turadigan epiteliy to‘qimasining shaklini beigilang.

Qaysi neyronlarning tanasi va o‘simtalari miyadan tashqariga chiqmaydi?

Bir qavatli epiteliy hamda biriktiruvchi to‘qimadan iborat bo‘lgan organni beigilang.

Epidermisning ustki qavati har necha kunda butunlay yangilanadi?

Qaysi to‘qima ikki xil hujayradan tashkil topgan?

Qaysi ichki a’zo muskullari tuzilishi jihatdan ko‘ndalang yo‘lli, ish faoliyati jihatidan silliq muskullarga o‘xshaydi?

Biriktiruvchi to‘qimaga nimalar kiradi?

1) limfa; 2) skelet muskullari; 3) yurak muskullari; 4) silliq tolali muskullar; 5) qon;

6) ko‘ndalang yo‘lli muskullar; 7) tog‘ay; 8) nerv; 9) suyak; 10) pay;

Quyida berilgan epiteliy to‘qimalari odam tanasining qaysi qismida bo‘lishini aniqlang.

1) yassi; 2) kubsimon; 3) silindrsimon; 4) tukli;

a) buyrakda; b) terining ustida; c) burun bo‘shlig‘ida; d) ichakning ichki qavatida;

Qaysi to‘qima hujayralari tez ko‘payish va yangilanish xysusiyatiga ega?

Qaysi muskul tolalarining faoliyati odam ixtiyoriga bog‘liq emas?

Muskul tashqi tomondan biriktiruvchi to‘qimadan tuzilgan parda bilan o‘ralgan, bunga … deyiladi.

Neyrondagi kalta o‘simtalarning vazifasi nimalardan iborat?

Yassi epiteliy to‘qima odam tanasining qaysi qismlarida uchraydi?

1) ichakning ichki qavati; 2) terining ustki qavati; 3) qontomirlari devori;

4) umurtqalar oralig‘idagi disklar; 5) Shumly anskiy kapsulasi;

6) burun bo‘shlig‘ining ichki yuzasi; 7) o‘pka alveolalari;

Tukli, mayda bezchali epiteliy qaysi a’zolarda bo‘ladi?

Qaysi to‘qima ichki a’zolar pardasi deb ham ataladi?

To‘qimalar hosil bo‘lishini qaysi modda ta’minlaydi?

Odamdagi qaysi to‘qima hujayralarida elastik tolalar ko‘p bo‘lib, ular cho‘zilish, bukilish, tortilish kabi ta’sirlarga chidamli bo‘ladi?

Odam tanasidagi qaysi to‘qima hujayralari regeneratsiya xususiyatiga ega?

Teri ustini qanday to‘qima o‘rab turadi?

Neyron qanday shaklga ega?