Sudralib yuruvchilar sinfi mavzusidan test savollariKaltakesakning qaysi organi kuchli rivojlangan?

Ichki urug‘lanish dastlab qaysi umurtqali hayvonlarda yuz bergan?

Tez kaltakesakning bo‘ynidagi umurtqalar sonini belgilang.

Tez kaltakesak tanasiga kislorod qanday yo‘l bilan o‘tadi?

Kaltakesakning bo‘yin umurtqasi nechta bo‘lishini belgilang.

Baqanikiga nisbatan kaltakesakning o‘pkasi va yuragi ancha murakkab tuzilishiga qaramay, uning … organizmida moddalar almashinuvi ancha sekin boradi. Bunga sabab nima?

Kaltakesakning tanasi nima bilan qoplangan?

Kaltakesak nima bilan oziqlanadi?

Ildam kaltakesakning qaysi qismidagi muguz tangachalar yirik qalqonsimon plastinkalarni hosil qiladi?

Kaltakesak ichki tuzilishi jihatdan baqadan qanday farq qiladi?

1) boshi bo‘yin umurtqasi orqali harakatchan birikkan;

2) boshi bo‘yin umurtqasi bilan harakatsiz birikkan;

3) ko‘krak qafasi yo‘q;

4) ko‘krak qafasi bor;

5) o‘pka devori katakchalarga bo‘lingan;

6) o‘pka devorida katakchalar yo‘q;

7) faqat o‘pka bilan nafas oladi;

8) o‘pka, teri orqali nafas oladi.

Triton va salamandralar qayerlarda uchraydi?

1) O‘zbekiston; 2) Qozog‘iston;

3) Tojikistonning shimoliy qismi;

4) O‘rta Osiyoning barcha qismi;

5) Karpat; 6) Kavkaz;

7) G‘arbiy Sibir; 8) Sharqiy Sibir;

Sudralib yuruvchilarning qaysi turi Markaziy Osiyoda uchramaydi?

Sudralib yuruvchilarning ko‘payishi va rivojlanishiga xos xususiyatlarni aniqlang.

1) urug‘lanish tashqi; 2) urug‘lanish ichki; 3) tuxum hujayrasi yirik;

4) tuxum hujayrasi kichkina; 5) tuxumda zaxira moddasi ko‘p;

6) tuxum yupqa parda bilan qoplangan;

7) tuxumi qattiq po‘choq bilan qoplangan;

Sudralib yuruvchilardagi qanday moslama suvni tejab sarflash imkonini berdi?

Ildam kaltakesakda regeneratsiya qanday yuz beradi?

Uchinchi qovoq dastlab qaysi hayvonlarda paydo bo‘lgan?

Buyragi uzun tasmasimon bo‘lgan hayvonlari toping.

1) baqa; 2) kpala; 3) sazan;

4) qurbaqa; 5) koata; 6) pavian;

Nima sababdan ildam kaltakesak regeneratsiyasida qon oqmaydi?

Kaltakesakning qaysi organi suvda ham quruqlikda yashovchi hayvonlarga nisbatan kuchli rivojlangan bo‘ladi?

Faqat bir joyda harakatsiz yashashga moslashgan organizmlarning keng tarqalishiga ular rivojlanishining qaysi bosqichi yordam beradi?

Organizmdagi o‘zgaruvchanlikning qanday turlari bor?

1) kombinativ; 2) gen; 3) rekombinogenez;

4) mutagenez; 5) somatik; 6) modifikatsion;

Hayvonlarda meyoz qayerda sodir bo‘ladi?

A’zolarning o‘sishi, ixtisoslashishi, funksiyalarning murakkablashishi postembrional rivojlanishning qaysi davrida kuzatiladi?

Chaqaloqning 5 oyligida umurtqa pog‘onasining qaysi qismida egilma hosil bo‘ladi?

Qaysi hayvonning ustki va ostki qovoqlari shaffof bo‘lib, ko‘zni qoplab turadi?

Qaysi hayvoning ustki va pastki qovoqlari shaffof bo‘lib, ko‘lib qoplab turadi?

Qaysi organizmlar tuproq gumusi tarkibidagi oqsillarni aminokislotalarga parchalaydi?

Odam organizmining ichki muhit doimiyligini nima ta’minlaydi?

Hayvon organizmidagi davriy o‘zgarishlami belgilovchi omilni ko‘rsating.

O‘zbekiston hududida sudralib yuruvchilarning necha turi mavjud?