Suvda hamda quruqlikda yashovchilarning ko‘payishi, rivojlanishi va kelib chiqishi mavzusidan test savollariSuvda ham quruqda yashovchi hayvonlarning dastlabki ajdodi?

Itbaliqning yuragi necha kamerali va nechta qon aylanish doirasi bor?

Suvda ham quruqlikda yashovchilar necha millionn yil avval va qanday hayvonlardan kelib chiqqan?

Jish bola ochadigan yoki uya quradigan qushlar guruhini aniqlang.

1) burgut; 2) o‘rdak; 3) qaldirg‘och;

4) g‘oz; 5) qarqur; 6) chil;

7) qizilishton; 8) tasqara; 9) qur

Baqaning rivojlanishida tuxumdan itbaliq chiqishi va uning baqaga aylangunicha necha oy o‘tishini belgilang.

Qaysi hayvonda dastlab tashqi jabra hosil bo‘lib, keyin ichki jabraga aylanadi?

Suvda va quruqda yashovchilar qaysi baliqlardan kelib chiqqan deb hisoblanadi?

Jabrasi orqali nafas oluvchi hayvonlarni belgilang.

1) skat; 2) triton; 3) lansetnik;

4) kit; 5) delfin; 6) akula

Nima uchun yozda baqaning harorati atmosfera havosiga nisbatan past bo‘ladi?

Yosh baqalar necha yildan keyin voyaga yetadi?

Qaysi hayvonning lichinkasi tuxumdan chiqib, maxsus so‘rg‘ichlari bilan suvo‘tlarga yopishib oladi?

Suvda ham quruqlikda yashovchi dumlilar turkumiga xos belgilarni aniqlang.

1) oldingi oyoqlari uzun;

2) oldingi va orqa oyoqlari bir xil tuzilgan;

3) dum va tanasi to‘lqinsimon egilib harakat qiladi;

4) faqat dumi to‘lqinsimon harakatlanadi;

5) tez harakat qiladi;

6) asta- sekin o‘rmalab harakat qiladi.

O‘rta Osiyo hududida uchramaydigan hayvonni belgilang.

Baqani issiq xonadan sovuq xonaga o‘tkazganda, uning moddalar almashinuvida qanday o‘zgarish bo‘ladi?

Baliqlar bilan suvda ham quruqlikda yashovchilardagi o‘xshashlik belgilarini toping.

Suvda ham quruqlikda yashovchilar lichinkasining ichki jabralari qayerda joylashgan?

Itbaliqning baliqlarga o‘xshash belgilarini aniqlang.

Salamandra yuragining bo‘limlari sonini belgilang.

Go‘sht, baliq, sut, sabzavot va mevalar kabi oziq-ovqat mahsulotlarida juda tez ko‘payadigan mikroorganizmlar turini aniqlang.

Qaysi hayvon koloniyasida hujayralar mustaqil hayot kechirish xususiyatini yo‘qotmagan bo‘ladi?

Organizmning muhitga moslanuvchanligi har xil kasalliklarga chidamliligi postembrional rivojlanishning qaysi davrida kuzatiladi?

Bir hujayralilarda jinsiy ko‘payishning qanday usullari uchraydi?

Erkakning somatik hujayralarida nechta jinsiy xromosoma bo‘ladi?

Birlamchi organizmlar hayotiy xususiyatga ega bo‘lishi uchun ular tanasiga ... kirishi lozim.

Spermatogenez jarayonining qaysi davrida mitoz bo‘linishi kuzatiladi?

Avtomatizm odamning qaysi organi uchun xos?

Tashqi muhit ta’siriga javob reaksiyasiga qarab, Lamark organizmlarni necha guruhga ajratgan?

Quyidagi organizmlarda xromosomalarning birikkan guruhi soni to‘g‘ri berilgan javobni aniqlang.

a) odam; b) drozofila; c) no‘xat

Organizmning fenotipini belgilovchi biokimyoviy belgilarni ajrating.

Qaysi umurtqali hayvonlarda ichki urug‘lanish kuzatiladi?

1) akula; 2) timsoh; 3) ilon;

4) baqa; 5) kaptar; 6) triton