Suvda va quruqlikda yashovchilar sinfi mavzusidan test savollariBaqaning oldingi oyoq kamarini tashkil qiluvchi suyaklarni belgilang.

Baqa yuragining bo‘limlari sonini belgilang.

Suvda ham quruqlikda ham yashovchilarning qaysi vakili daraxtda yashashini belgilang.

Baqaning ovqat hazm qilish sistemasi qanday tartibda joylashgan?

1) oshqozon; 2) ichak;

3) og‘iz bo‘shlig‘i; 4) halqum;

5) qizilo‘ngach; 6) kloaka

Baqa tanasining qaysi qismi faqat arteriya qoni bilan ta’minlanadi?

Baqaning yuragi qanday tuzilganligini belgilang.

Baqalar qaysi organi orqali nafas oladi?

Baqaning oldingi oyoqlar kamarini toping.

1) tush suyagi;

2) 1 ta kurak suyagi;

3) 1 ta ko‘krak tirgak suyagi;

4) 2 ta ko‘krak tirgak suyagi;

5) 2 ta ko‘krak suyagi;

6) 2 ta o‘mrov suyagi;

7) 1 ta o‘mrov suyagi

Baqaning yuragi qanday tuzilishga ega?

Baqa ko‘zini nechta qovoq himoya qiladi?

Baqa bosh miyasining qaysi qismi baliqlarnikiga nisbatan kuchsiz rivojlangan?

Baqa bosh miyasining qaysi qismi baliqlarnikiga nisbatan kuchliroq rivojlangan?

Baqaning eshitish organi qanday qismlardan iborat?

Qurbaqaning qaysi xususiyati suv havzalaridan uzoqda yashay olishiga sabab bo‘ldi?

Baqalarda qaysi suyak bo‘lmaydi?

Baqaning teri va o‘pkasiga qanday qon boradi?

Baqa bosh qismining qayerida konussimon tishlar bo‘ladi?

Baliqlarning tana bo‘limlarini aniqlang.

Baqaning nafas olish jarayonida tomog‘i pastga tortilganda ...

1) og‘iz bo‘shlig‘ida bosim oshadi;

2) og‘iz bo‘shlig‘ida bosim kamayadi;

3) havo burun teshigi orqali o‘pkaga o‘tadi;

4) havo og‘iz bo‘shlig‘i orqali o‘pkaga o‘tadi;

5) havo o‘pkadan kapillyarlar orqali qonga o‘tadi;

6) qondan karbonat angidrid gazi havoga chiqariladi;

7) qondan kislorod havoga chiqariladi;

Qaysi hayvon suvda terisi orqali nafas oladi?

Baqaning qon aylanish sistemasi:

1) yuragi uch kamerali;

2) qon aylanish doirasi bitta;

3) qon aylanish doirasi ikkita;

4) yuragi ikki kamerali;

5) arteriya va vena qonlari aralashmaydi;

6) arteriya va vena qonlari aortada aralashadi;

7) arteriya va vena qonlari qorinchada aralashadi;

8) tanadagi a’zolarga aralash qon boradi;

9) tanadagi a’zolarga kislorodli qon boradi

Burun teshigida maxsus klapanlari bo‘lgan hayvonni belgilang.

Oaysi hayvonning uruglangantuxumi tiniq, yopishqoq, shilimshiq modda hosil qiladi?

Orqa ichak qayerga ochiladi?

1) baliqlarda;

2) suvda ham quruqlikda yashovchilarda

Baqa terisiga qaysi qontomiri orqali qon keladi?

Baqalarning orqa oyoqlar kamari umurtqa pog‘onasi bilan ... birikib ketgan.

Siydik yo‘llari kloakaga ochiladigan hayvonlarni belgilang.

1) tyin; 2) triton; 3) agama;

4) bo‘rsiq; 5) cho‘k toshbaqasi; 6) alqor

Baqaning konussimon tishlari qaysi qismida bo‘ladi?

Baqaning suzayotgandagi hatti- harakatlari to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni belgilang.

Suvda ham quruqda yashovchilarning bosh miyasi necha bo‘limdan iborat?