Baliqlar sinfining klassifikatsiyasi va ahamiyati mavzusidan test savollariQaysi baliqlarning voyaga yetgan davrida ham tog‘aylari bo‘lishi mumkin?

Hozirgi vaqtda faqat bitta vakili baliqlar turkumini toping.

Quyidagi baliqlarning qaysi birida skeleti faqat tog‘aydan iborat?

Panja qanotlilar turkumiga kiradigan baliqlarni belgilang?

“Bester” deb ataladigan baliq qaysi baliqlarning turlararo duragaylari ekanligini belgilang.

Qaysi baliqning kaloriyasi tovuq tuxumining kaloriyasidan qolishmaydi?

Qoramollarni boqish uchun qaysi hayvonlardan oziq uni olinadi?

Quyidagi baliqlardan qaysi biri chuchuk suvlarda yashaydi?

Qaysi baliqlarda boshi tana uzunligining yarmini tashkil etadi va ular yirtqich bo‘lib, asosan baliqlar bilan oziqlanadi?

Noyob tur sifatida muhofaza qilinadigan baliq turini belgilang?

O‘rta Osiyo suv havzalariga keltirib iqlimlashtirilgan baliqlar guruhi berilgan qatorni aniqlang?

1) gulmoy; 2) oq amur; 3) oqcha;

4) moybaliq; 5) ilonbosh; 6) xumbosh;

7) bakra

Lattachi baliqning suv ostidagi o‘simliklarga o‘xshash bo‘lishi moslanishning qaysi turiga misol bo‘ladi?

Karpsimonlar turkumiga xos belgilarni toping?

1) oziqni tishlari bilan maydalaydi;

2) oziqni bo‘shlig‘idagi o‘simtalar bilan maydalaydi;

3) oziqni jag‘lari bilan maydalaydi;

4) tana skeleti suyaklardan iborat;

5) tana skeleti tog‘aydan iborat;

6) barcha suv havzalarida uchraydi;

7) faqat Orol dengizida uchraydi.

Quyidagi qaysi baliqlar guruhida o‘q skeleti xordadan iborat bo‘lib, butun hayoti davomida saqlanib qoladi?

Xordasi butun hayoti davomida saqlanib qoladigan hayvonlar guruhini belgilang?

O‘q skeleti va bosh qutisi qisman suyakka aylangan baliqni belgilang?

Karpsimonlar turkumiga mansub bo‘lmagan baliqlarni belgilang?

1) moybaliq; 2) gulmoy;

3) bakra; 4) qorabaliq;

5) sudak; 6) oqcha;

7) nalim; 8) zog‘orabaliq

Uzunligi 75 santimetrgacha, og‘irligi 22 kilogrammgacha boradigan, noyob tur sifatida muhofaza qilinadigan baliqni belgilang?

Qaysi baliqning orqa suzgich qanoti ortida yana bitta yon suzgich qanoti bo‘ladi?

Suyak tog‘ayli baliqlar turkumiga mansub baliq turini belgilang?

Tog‘ daryolari va soylarda tarqalgan baliq turini belgilang?

Skatlar suv tubida qanday suzadi?

Sirdaryo, Amudaryoda uchraydigan losossimon baliqning nomini toping?

Boshining oldingi qismida rostrum hosil qiladigan baliqlar guruhini ko‘rsating?

1) karp; 2) osyotr; 3) treska;

4) beluga; 5) sterlyad; 6) kambala;

7) seld

Eng kichik akula berilgan javobni toping?

Qaysi turkumga mansub baliqlarning tanasi bo‘ylab 5 qator romb shaklidagi suyak plastinkalar joylashgan?

Quyida berilgan baliqlar qaysi turkumga kirishini belgilang?

1) forel; 2) sterlyad; 3) laqqa; 4) ilonbosh

а) karpsimonlar; b) olabug‘a;

c) losossimonlar; d) suyak- tog‘ayli baliqlar

O‘q skeleti xordadan iborat bo‘lib, butun hayoti davomida saqlanib qoladigan hayvonlar guruhini toping?

Asosan baliqlar bilan oziqlanadigan baliqni belgilang?

Qaysi xordalilarda ontogenez jarayonida xorda saqlanib qoladi?

1) akula; 2) lansetnik;

3) bak; 4) sazan