Baliqlarning ko‘payishi mavzusidan test savollariUrchish uchun daryolardan Atlantika okeaniga o‘tuvchi baliq nomini ko‘rsating?

Quyidagi baliqlardan qaysi birining erkagi urg‘ochisi qo‘ygan tuxumini qomidagi mahsus xaltachada olib yuradi?

Yozda suvning sovuqroq joylarida harakatsiz yotib, dekabr, yanvar oylarida tuxum qo‘yadigan baliqni aniqlang?

Qaysi baliq tuxumini og‘zida olib yuradi?

Halqumi ichkarisida halqum tishlari bo‘ladigan baliqni belgilang?

Ko‘payish uchun dengizdan daryoga o‘tadigan baliqlarni aniqlang?

Daryoning yuqori qismlariga chiqib tuxum qo‘yadigan baliqlarni aniqlang?

1) keta; 2) beluga; 3) osyotr;

4) ugri; 5) gorbusha; 6) leshch

Ko‘payish davrida dengizdan daryoning yuqori qismiga ko‘tariladigan baliqni belgilang?

Qaysi baliqlar tirik tug‘adi?

Qaysi baliq so‘lak bezlari ishlab chiqaradigan suyuqlik bilan suvo‘tlarni yopishtirib, uya yasaydi?

Kam nasi beradigan baliqni belgilang?

Zog‘orabaliqning urug‘langan tuxum hujayrasidan sharoit qulay bo‘lgandan necha kunda baliqchalar chiqadi?

Baliqlarda ko‘payish instinkti qachon paydo bo‘ladi?

Quyidagi baliqlardan qaysi birlari tirik tug‘ib ko‘payadi?

1) skat; 2) zog‘orabaliq; 3) losos;

4) akula; 5) manta; 6) cho‘rtanbaliq

Baliqlar qon aylanish sistemasining qaysi qismida arteriya qoni bo‘ladi?

Baliqlarning yoshini qanday aniqlash mumkin?

Qaysi yoshdagi bola o‘ziga yaqinlarini taniy boshlaydi?

Refleks yoyining qismlarini tartib bilan ko‘rsatilgan javobni aniqlang?

1) retseptor;

2) nerv markazi;

3) sezuvchi nerv tolasi;

4) harakatlantiruvchi nerv tolasi;

5) ishchi a’zo.

Ko‘z gavhari shaklining o‘zgarishiga nima deyiladi?

Ko‘zning ravshanligini ta’minlash, ranglarni yaxshi ajratish, teridagi yaralarning tuzalishi, bolalarning o‘sishi va rivojlanishida muhim o‘rin tutadigan vitaminni aniqlang?

Quloqning qaysi qismida muvozanat saqlash analizatori joylashgan?

Oftalmologiya- ... o‘rganuvchi fan.

Quloqning yiringli kasalliklari yana qanday kasalliklarga sabab bo‘lishi mumkin?

Odamning uzoqdan ko‘rishi nimaga bog‘liq?

Qaysi organizmlarda eshitish organi faqat ichki quloqdan iborat?

Eshitish retseptorlardagi qo‘zg‘alishning bosh miyaga borish ketma- ketligini ko‘rsating?

Quloqning qaysi qismida perilimfa joylashgan?

Ta’m bilish retseptorlaridagi qo‘zg‘alishning borish yo‘nalishi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang?

Ko‘rish do‘mbog‘i va do‘mboq osti sohasi qaysi miyaning tarkibiy qismi hisoblanadi?

Amerika som balig‘i nasli uchun g‘amxo‘rligini qanday amalga oshiradi?