Egri chiziqli trapetsiyaning yuzi mavzusidan test savollariTo‘rtburchakning burchaklari o‘zaro 3:5:4:6 nisbatda. To‘rtburchakning kichik burchagini toping.

\vec{m}(-3;1) va \vec{n}(5;-6) vektorlar berilgan. \vec{a}=\vec{n}-3\vec{m} vektorning koordinatalarini toping.

y=\sqrt{16-x^{2}} funksiya grafigi bo‘lgan egri chiziq uzunligini toping.

xy=7; y=0; x=4; x=12 chiziqlar bilan chegaralangan shaklning yuzini hisoblang.

y=-x^{3}; y=\frac{8}{3}\sqrt{x} va y=8 chiziqlar bilan chegaralangan yopiq figura yuzini toping.

y=\sqrt{25-x^{2}} funksiya grafigi bo‘lgan egri chiziq va y=0 to‘g‘ri chiziq bilan chegaralangan shakl yuzini toping.

y=x+3; x+2y=6 va y=0 to‘g‘ri chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzini toping.

y=x^{3}-3x egri chiziq va uning x_{0}=-1 absissali nuqtasida urinuvchi urinma bilan chegaralangan shakl yuzini toping.

y=2\sin 2\frac{x}{2}+1; y=0; x=0; x=\pi chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzini toping.

y=2\cos 2\frac{x}{2}+1; y=0; x=0; x=\pi chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzini toping.

x+5y=8; 2x+y+5=0; x=-2; x=3 to‘g‘richiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzini toping.

y=\sqrt{4-x^{2}} funksiya grafigi bo‘lgan egri chiziqning uzunligini toping.

x ning qanday qiymatlarida A(2;-1;4) nuqta B(1;x;-1) va C(0;2;x) nuqtalardan teng uzoqlashgan bo‘ladi?

y=0, x=1 va x=4 to‘g‘ri chiziqlar hamda A(2;1), B(1;3) va C(3;3) nuqtalardan o‘tuvchi parabola bilan chegaralangan sohaning yuzini toping.

y=\frac{-4x}{2-3x} funksiyaning grafigiga x_{0}=1 nuqtada o‘tkazilgan urinma va koordinata o‘qlari bilan chegaralangan uchburchakning yuzini toping.

y=\frac{-5x}{1-2x} funksiyaning grafigiga x_{0}=1 nuqtada o‘tkazilgan urinma va koordinata o‘qlari bilan chegaralangan uchburchakning yuzini toping.

Qavariq to‘rtburchakning diagonallari 16 va 30 ga teng bo‘lib, ular 30^{0} li burchak tashkil qiladi. To‘rtburchakning yuzini toping.

Qavariq to‘rtburchakning qarama-qarshi tomonlari o‘rtalarini tutashtiruvchi kesmalar o‘zaro teng. Shu kesmalar orasidagi burchakning sinusini toping.

To‘rtburchakka diagonal o‘tkazish natijasida u perimetrlari 25 va 27 ga teng bo‘lgan ikkita uchburchakka ajratildi. Agar to‘rtburchakning perimetri 32 ga teng bo‘lsa, o‘tkazilgan diagonalning uzunligini hisoblang.

Qavariq to‘rtburchakning diagonallari uni nechta uchburchakka ajratadi?

Qavariq to‘rtburchakning uchta burchagi yig‘indisi 240^{0} ga teng. To‘rtinchi burchagiga qo‘shni bo‘lgan burchakning qiymatini toping.