Bo‘g‘imoyoqlilar tipi mavzusidan test savollariBo‘g‘imoyoqlilar bilan qadimgi halqali chuvalchanglar o‘rtasidagi oraliq hayvonni aniqlang.

Bo‘g‘imoyoqlilardan qaysi hayvon tirik tug‘adi?

Bo‘g‘imoyoqlilarning tana qoplagichi qanday vazifani bajaradi?

Bo‘g‘imoyoqlilar tipiga mansub bo‘lgan hayvonlar guruhi berilgan qatorni aniqlang.

Bo‘g‘imoyoqlilarning qadimgi ajdodi bu- …

… ning nerv sistemasi tanasida tarqoq joylashgan tugunchalardan iborat bo‘ladi.

Qisqichbaqa va chayonlar qaysi davrda rivojlangan?

Pavituxa deb ataluvchi qurbaqa o‘z naslini qanday himoya qiladi?

Qisqichbaqasimonlarga mansub hayvonlar:

1) siklop; 2) zaxkash; 3) kalmar; 4) krab;

5) baqachanoq; 6) midiya; 7) krevetka; 8) dreysena;

Urg‘ochi qisqichbaqalar qaysi belgilari bilan erkagidan farq qiladi?

Bo‘g‘imoyoqlilarning ektoderma qavatida qaysi organ yoki organlar sistemasi shakllanadi?

Bo‘g‘imoyoqlilar tipining qaysi vakilida boshining ustida bir juft yirikroq, ikki yonida besh juft mayda ko‘zlari bo‘ladi?

Tanasi: a) boshko‘krak va qorin; b) bosh, ko‘krak va qorindan iborat hayvonlarni farqlang.

1) krevetka; 2) biy; 3) falanga; 4) iskabtopar, 5) chayon; 6) qandala;

Kemiruvchi (1) kemiruvchi- so‘ruvchi (2) va sanchib- so‘ruvchi (3) og‘iz apparati qaysi bo‘g‘imoyoqlilarga xos?

a) beshiktervatar: b) chigirtka; c) ishchi asalari; d) uy pashshasi; e) kаpа;

Bo‘g‘imoyoqliiarning ajdodi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping.

Bo‘g‘imoyoqli hayvonlurning entomofag turlarini aniqlang.

1) ninachi lichinkasi; 2) falanga; 3) zlatka; 4) tugmachaqo‘ng‘iz;

5) tillako‘z: 6) chigirtka; 7) chayon; 8) o‘laksaxo‘r qo‘ng‘iz; 9) ko‘rshapalak;

Quyidagi bo‘g‘imoyoqlilardan lichinkali (a) va lichinkasiz (b) rivojlanuvchi organizmlarni ko‘rsating.

1) chayon; 2) podoliya; 3) ko‘lbaqa; 4) langust;

5) qandala; 6) burga; 7) biy; 8) falanga;