O‘simlik dunyosining muhofazasi mavzusidan test savollariMilliy parklar nima maqsadda tashkil etiladi?

Qaysi ko‘p yillik o‘simlik “rang” deya ham aytiladi?

O‘zbekiston “Qizil kitobi” birinchi marta nechanchi yilda nashr etilgan va unga nechta tur o‘simlik kiritilgan?

Bolta bilan kesib bo‘lmaydi, o‘q bilan teshib bo‘lmaydi. Bu qanday o‘simlik?

O‘zbekistonning “Qizil kitobi”ga kiritilgan o‘simliklar guruhini aniqlang.

Butunlay yo‘qolib ketish arafasida turgan dorivor o‘simlikni toping.

O‘zbekiston Respublikasi “Qizil kitobi”ga kiritilgan o‘simliklar guruhini belgilang.

1) xiyol; 2) burchoq; 3) xolmon; 4) gulxayri; 5) xurmo; 6) iloq;

O‘zbekiston “Qizil kitobi”ning yangi nashriga nechta tur o‘simlik kiritilgan?

Iyul- avgust oylarida gullaydigan, mevasi ko‘sakcha bo‘lgan, ildizsiz o‘t qanday nomlanadi?

Qaysi o‘simlikdan nisholda tayyorlashda foydalaniladi?

Guli shoxlarida emas, balki bevosita tanasida o‘rnashadigan o‘simlik turini belgilang.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Botanika instituti qoshidagi gerbariy fondida qancha gerbariy saqlanadi?

Quyidagi o‘simliklardan qaysi biri hasharotlar bilan oziqlanadi?

O‘zbekistonda ochiq urug‘lilarning uchraydigan turkum va turlari qaysi javobda berilgan?

Qaysi o‘simlik mevasi ichida 2 dona kulrang yoki ko‘kimtir urug‘i bo‘ladi?

Hasharotxo‘r o‘simliklar berilgan qatorni aniqlang.

Qaysi o‘simlikning barg tuklari uchida yaltirab turadigan bezchalar bo‘ladi?

Hasharotxo‘r o‘simliklarni belgilang.

1) rafleziya; 2) pingvikula; 3) suvsumbul; 4) aldravanda;

5) suv qaroqchisi; 6) ko‘zagul; 7) nepentes;

Qaysi o‘simlik har qanday sharoitda ham o‘sa oladi?

“O‘rta Osiyo o‘simliklari aniqlagichi” asarida qancha o‘simlik turi bayon qilingan?

O‘rta Osiyoda tabiiy holda o‘sadigan yuksak o‘simliklarning nechtadan ortiq turi borligi aniqlangan?

O‘zbekiston Respublikasining davlat gerbida qaysi o‘simliklar yoki ularning qanday qismlari tasvirlangan?

Piyozlari yordamida ko‘paytiriladigan xona o‘simliklarini aniqlang,

Qaysi daraxtda havo ildizlari ham bo‘ladi?

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan qachon “O‘simliklar dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish” to‘g‘risidagi qarori tasdiqlandi?

Yer yuzida aloening … dan ortiq turi mavjud.

Turkiston florasining ro‘yxati deb nomlangan kitob qaysi olimlar tomonidan chop etilgan?

6 jildlik “O‘zbekiston florasi” deb nomlangan asar qaysi olim rahbarligida yozilgan va unga nechta oila, qancha tur o‘simlik haqida to‘liq ma’lumot berilgan?

Qaysi olim O‘rta Osiyo o‘simliklar qoplamini cho‘l, adir, tog‘ va yaylov pog‘onalariga bo‘lishni tavsiya etdi?

Qaysi olim ishtirokida O‘zbekiston o‘simliklar qoplamining va olloqlarining xaritalari tuzildi?