Urinmaning burchak koeffitsiyenti mavzusidan test savollariUshbu y=x^{2}-3x+2 parabolaga abssissasi x_{0}=2 bo‘lgan nuqtada o‘tkazilgan urinmaning burchak koeffisienti nimaga teng.

Ushbu y=\frac{1}{2}x^{2}-\ln x funksiyaning grafigiga x_{0}=2 nuqtada o‘tkazilgan urinmaning burchak koeffisienti toping.

y=\ln x+x^{2} funksiyaning grafigiga x_{0}=\frac{1}{2} nuqtada o‘tkazilgan urinmaning burchak koeffisienti toping.

Ushbu y=\frac{1}{3}x^{3}-\ln x funksiyaning grafigiga x_{0}=2 nuqtada o‘tkazilgan urinmaning burchak koeffisienti toping.

y=2-3x to‘g‘ri chiziq y=x^{2}+bx+c parabolaga abssissasi x=0 bo‘lgan nuqtada o‘tkazilgan urinma bo‘lsa, b+c ni toping.

y=\frac{x}{1-x} funksiyaning grafigiga abssissasi x_{0}=3 bo‘lgan nuqtasidan o‘tkazilgan urinmaning OX o‘qi bilan tashil etgan burchagi \alpha bo‘lsa, \cos 2\alpha ni toping.

y=\frac{x}{1-x} funksiyaning grafigiga abssissasi x_{0}=3 bo‘lgan nuqtasidan o‘tkazilgan urinmaning OX o‘qi bilan tashil etgan burchagi \alpha bo‘lsa, ctg2\alpha ni toping.

y=\frac{x}{1-x} funksiyaning grafigiga abssissasi x_{0}=3 bo‘lgan nuqtasidan o‘tkazilgan urinmaning OX o‘qi bilan tashil etgan burchagi \alpha bo‘lsa, \sin 2\alpha ni toping.

y=3x^{2}+2x funksiya grafigiga abssissasi x_{0}=-3 nuqtada o‘tkazilgan urinma OX o‘qining musbat yo‘nalishi bilan qanday burchak hosil qiladi?

y=x^{2}+3x+4 funksiyaning grafigiga abssissasi x_{0}=-2 bo‘lgan nuqtasidan o‘tkazilgan urinma OX o‘qining musbat yo‘nalishi bilan qanday burchak hosil qiladi.

Ushbu f(x)=-\frac{\sqrt{3}}{2}x^{2}+1 funksiyaning grafigiga x_{0}=\frac{1}{3} nuqtada o‘tkazilgan urinmaning OX o‘qi bilan tashkil qilgan burchagini toping.

Ushbu f(x)=\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot x^{3}-1 funksiyaning grafigiga x_{0}=1 nuqtada o‘tkazilgan urinmaning OX o‘qi bilan tashkil qilgan burchagini toping.

Qaysi nuqtada y=\sqrt[3]{x} funksiya grafigiga abscissa o‘qiga 30^{\circ} li burchak ostida joylashgan?

Qaysi nuqtada y=1+e^{x-1} funksiyaning grafigiga o‘tkazilgan urinma OX o‘qi bilan 45^{\circ} li burchak hosil qiladi?

Abssissais x_{0}=3 bo‘lgan nuqtasidan f(x)=\sqrt{3}\ln x funksiyaga o‘tkazilgan urinma OY o‘qi bilan qanday burchak tashkil qiladi?

Ushbu y=\sqrt{3}\cdot x^{2}-3\sqrt{3}\cdot x+4 funksiyaning grafigiga x_{0}=2 nuqtada o‘tkazilgan urinma OY o‘qi bilan qanday burchak tashkil qiladi?

Ushbu y=\frac{\sin 3x}{\sqrt{3}} funksiyaning grafigiga abssissalar o‘qini koordinata boshida qanday burchak ostida kesib o‘tadi?

f(x)=\frac{1}{3}x^{3}-2x funksiyaning grafigiga o‘tkazilgan urinma OX o‘qining musbat yo‘nalishi bilan 135^{0} burchak tashkil qiladi. Urinishi nuqtasining koordinatalarini toping.

Ushbu y=\sqrt[3]{x}+\frac{1}{3} funksiyaning grafigiga o‘tkazilgan urinma abssissa o‘qi bilan 45^{0} li burchak tashkil etadi. Urinish nuqtasining ordinatasini toping.

Ushbu y=\frac{1}{3}x^{3}+\frac{1}{2}x^{2}-6x funksiyaning grafigiga o‘tkazilgan urinma x ning qanday qiymatlarida y=6x-1 to‘g‘ri chiziqqa parallel bo‘ladi?

Qaysi nuqtada y=x^{3}-2x^{2}+4 va y=x^{3}-\ln x funksiyalarning grafiklariga o‘tkazilgan urinmalar o‘zaro parallel bo‘ladi?

y=2x^{3}+3x^{2}-6x funksiyaning grafigiga o‘tkazilgan urinma x ning qanday qiymatlarida y=6x+1 to‘g‘ri chiziqqa parallel bo‘ladi?

y=x^{2}-2x+1 dagi qanday nuqtada o‘tkazilgan urinma y=-4(x+1) to‘g‘ri chiziqqa parallel bo‘ladi?

Agar f(x) funksiyaning grafigiga x_{0}=2 nuqtada o‘tkazilgan urinmaning tenglamasi 2x-3y=6 bo‘lsa, f^{'}(2) qanchaga teng bo‘ladi?

Ushbu y=x^{2}+1 to‘g‘ri chiziqqa o‘tkazilgan urinma y=2x+3 to‘g‘ri chiziqqa parallel. Urinish nuqtasining ordinatasini toping.

Ushbu y=(x-\frac{1}{2})^{2}+\frac{3}{2} to‘g‘ri chiziqqa o‘tkazilgan urinmasi y=3x+7 to‘g‘ri chiziqqa parallel bo‘lgan nuqtadan koordinata boshigacha bo‘lgan masofani aniqlang.

y=-\frac{1}{2}x^{2}+2x funksiya grafigining qaysi nuqtasiga o‘tkazilgan urinma y=-2x tenglama bilan berilgan to‘g‘ri chiziqqa parallel bo‘ladi?

y=(2x+1)^{2} egri chiziqqa o‘tkazilgan urinmasi y=2x+\frac{1}{2} to‘g‘ri chiziqqa parallel bo‘lgan nuqtadan koordinatalar boshigacha bilgan masofani aniqlang.

Qaysi nuqtada y=x^{2}+2x+8 funksiyalarning grafigiga o‘tkazilgan urinma y+2x-8=0 to‘g‘ri chiziqqa parallel bo‘ladi?

Ushbu y=x^{2}+\ln (x-1) funksiyaning grafigiga x=2 nuqtada o‘tkazilgan urinmaning burchak koeffisienti toping.