O‘simlik hujayrasi mavzusidan test savollariO‘simlik hujayrasining boshqa organizm hujayralaridan tuzilishiga ko‘ra asosiy farqini toping.

Sitoplazmaning harakatini mikroskop ostida qaysi o‘simlik bargida aniq ko‘rish mumkin?

O‘simliklarning yashil rangini belgilovchi organoidni aniqlang.

Xromoplastlar o‘simliklarning qaysi qismlarida ko‘proq uchraydi?

O‘simlik hujayralari qanday gaz bilan nafas oladi?

Hujayra shirasi egallagan bo‘shliqni belgilang?

Hujayra shirasi egallagan bo‘shliq nima deyiladi?

Faqat yashil suvo‘tlar hujayrasida uchraydigan organoidni toping.

Akatsiyaning mevasi qanday meva xiliga kiradi?

Asosiy yoki oziqlantiruvchi to‘qima hujayralari qanday tuzilgan.

1) hujayralari yirik; 2) po‘sti qalin;

3) g‘ovak joylashgan; 4) po‘sti yupqa;

5) zich joylashgan; 6) hujayralari mayda;

7) hujayralar oralig‘i katta; 8) hujayralar oralig‘i kichik

O‘simlik hujayrasining qaysi qismi uning turgorligini ta’minlab turadi?

Qan hujayra yosh hujayradan nima bilan farq qiladi?

O‘simlik hujayralari o‘sishi bilan uning qaysi qismi birlashib boradi?

Quruqlikda o‘sadigan o‘simliklardagi yashil rangni nima hosil qiladi?

Leykoplastlar uchraydigan o‘simlik qismlarini aniqlang.

O‘simliklar tomonidan karbonat angidrid yutilib … aylanadi.

Mag‘izning shakli va hajmi hujayraning … qarab har xil bo‘ladi.

1) yirik, maydaligiga; 2) kimyoviy tarkibiga;

3) yoshiga; 4) yashash sharoitiga;

5) karioplazma harakatiga

Qaysi belgilar yosh va qari hujayralarni bir-biridan ajratish imkonim beradi?

O‘simlik hujayralarining himoya qiluvchi moslanishlarini belgilang.

1) parenxima hujayralarida uglevodlar miqdori ortadi;

2) hujayralar mumsimon modda ajratadi;

3) assimilyatsion to‘qimaning cho‘ziq hujayralari kichiklashadi.

4) hujayra shirasi konsentratsiyasi ortadi;

5) o‘tkazuvohi to‘qima kuchli rivojlanadi;

6) plazmatik membranadagi ingichka kanalchalar berkiladi;

7) hujayra shirasi konsentratsiyasi pasayadi.

Piyoz hujayrasining pomidor hujayrasidan farqini aniqlang.

1) shaklining cho‘ziqligi; 2) shaklining yumaloqligi;

3) zich joylashganligi; 4) tarqoq joylashganligi;

5) plastidalarning rangsizligi; 6) hujayra shirasining ko‘pligi

Bo‘linadigan hujayralardagi ilk o‘zgarishni farqlang.

Mag‘iz kimyoviy iarkibiga ko‘ra qaysi hujayra organoidiga yaqin bo‘ladi?

Protoplast - hujayraning …

Piyoz po‘sti hujayralari pomidor hujayralaridan nimasi bilan farq qiladi?

1) shaklining cho‘ziqligi; 2) zichroq joylashganligi;

3) plastidalarning rangsizligi; 4) plastidalarning rangliligi;

5) shaklining yumaloqligi; 6) g‘ovak joylashganligi

Protoplast … dan tashkil topgan.

1) hujayra qobig‘i; 2) to‘qima;

3) sitoplazma; 4) bitta mag‘iz;

5) bir nechta mag‘iz; 6) plastida;

7) vakuolalar

… - protoplastning asosiy tarkibiy qismi.

Nima tufayli o‘simliklar va mevalar har xil rangga kiradi?

Mikroskopning obyektivi preparatdan … baland bo‘lishi kerak.

Chigit yuzasidagi tola nechta hujayradan iborat?

Hujayralar o‘simlikning qaysi organida uchrashiga qarab qanday belgilari bilan farq qiladi?

1) shakli; 2) rangi;

3) yirik-maydaligi; 4) kimyoviy tarkibi;

5) ichki tuzilishi; 6) ta’mi;

7) vakuolasi; 8) funksiyasi;

9) plastidasi; 10) membranasi