Funksiyaning oraliqdagi eng katta va eng kichik qiymatlari mavzusidan test savollariUshbu f(x)=x^{2}-3x+1.25 funksiyaning [-1;1] oraliqdagi eng katta qiymatini toping.

Ushbu f(x)=3x^{2}-4x-4 funksiyaning [0;3] oraliqdagi eng katta qiymatini toping.

Ushbu f(x)=-\frac{1}{3}x^{2}-\frac{1}{6}x funksiyaning [-1;1] kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari yig‘indisini hisoblang.

Ushbu y=\frac{1}{3}x^{3}+\frac{1}{2}x^{2}-6x funksiyaning [-1;3] kesmadagi eng katta qiymatini toping.

Ikki tomoni yig‘indisi 1.6 ga va ular orasidagi burchagi 150^{\circ} ga teng bo‘lgan uchburchaklar ichida yuzasi eng katta bo‘lgan uchburchakning yuzini toping.

Ushbu f(x)=x^{3}-2x+5 funksiyaning [0;1] kesmadagi eng katta qimatini toping.

Ushbu f(x)=x^{3}+2x-5 funksiyaning [-1;1] kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari orasidagi ayirmani toping.

y=2x^{3}+3x^{2}-12x funksiyaning [0;2] kesmadagai eng kichik qiymatini toping.

y=0.25x^{4}-\frac{x^{3}}{3}-x^{2} funksiyaning [-2.5,\infty ) oraliqdagi eng kichik qiymatini aniqlang.

y=3x^{4}-4x^{3} funksiyaning [0;2] kesmadagi eng kichik qiymatini toping.

Ushbu y=x^{3}-3x^{2}+1 funksiyaning [-1;4] kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari ayirmasini toping.

Ushbu y=x^{2}-2x-1 funksiyaning [-1;1] kesmadagi eng katta qiymatini toping.

Agar m>0, n>0 va m+n=16 bo‘lsa, mn ning eng katta qiymatini toping.

Ushbu f(x)=3x-x^{3} funksiyaning [-2;3] kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari ayirmasini toping.

Bir tomondan imorat bilan chegaralangan, qolgan tomonlari uzunligi 120 m panjaradan iborat to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi yer maydoning eng katta yuzini toping.

Ushbu y=4x^{2}+\frac{1}{x} funksiyaning [0.25;1] kesmadagi eng katta qiymatini hisoblang.

Ushbu y=x\ln x-x\ln 5 funksiyaning [1;5] kesmadagi eng kichik qiymatini toping.

f(x)=\sin 2x+2cosx funksiyaning \lbrack \frac{\pi }{2};\pi \rbrack kesmadagi eng kichik qiymatini toping.

y=12x-x^{3} funksiyaning [-1;3] kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari ayirmasini hisoblang.

Ushbu f(x)=x^{2}(x-6) funksiyaning [-1;3] dagi eng katta va eng kichik qiymatlarini aniqlang.

Ushbu y=4x^{2}+\frac{1}{x} funksiyaning \lbrack \frac{1}{4};1\rbrack kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari yig‘indisini toping.

Ushbu f(x)=\sin 2x-2\cos x funksiyaning \lbrack \pi ;\frac{3\pi }{2}\rbrack kesmadagi eng katta qiymatini hisoblang.

Ushbu y=\frac{1}{3}x^{3}+x^{2}-8x funksiyaning [1;3] kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlarining ko‘paytmasini toping.

Ushbu y=\frac{1}{3}x^{3}-4x funksiyaning [0;2] kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlarining ayirmasini toping.

f(x)=2^{x}+2^{2-x} funksiyaning [0;2] kesmadagi eng kichik qiymatini toping.

y=3x^{2}-12x-16 funksiyaning [3;8] kesmadagi eng kichik qiymatini toping.

y=\log _{\frac{1}{3}}(x^{2}+x-2) funksiyaning [3;6] kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari ayirmasini toping.

y=\frac{x}{2}-\sqrt{x} funksiyaning [0;16] kesmadagi eng katta qiymatini hisoblang.