Iqtisodiy islohotlar. Bozor iqtisodiyotiga o‘tish mavzusidan test savollariMustaqil O‘zbekistondagi fermerlik, ijara pudratni kengaytirishdagi chora-tadbirlar...

O‘zbekiston rahbariyati davlat tasarrufida bo‘lgan mahalliy korxonalar, shaxobchalar va ba’zi tashkilotlarni xususiylashtirish dasturini nechanchi yilda ishlab chiqdi?

O‘zbekiston Respublikasi I Prezidenti I.A. Karimovning “O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida” nomli asari qaysi yili chop etildi?

Mustaqil O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishdagi asosiy ustivor yo‘nalishni aniqlang.

Mustaqil O‘zbekistonda Bozor munosabatlariga o‘tishda bosh islohotchi - bu ...

Mustaqil O‘zbekistonda o‘tkazilayotgan barcha iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichi ...

Mustaqil O‘zbekiston iqtisodiy islohotlari ikkinchi bosqichining asosiy vazifalaridan birini aniqlang.

O‘zbekiston Respublikasida xususiylashtirishning ikkinchi bosqichi qanday vazifani ko‘zda tutadi?

Iqtisodiyotni deideologizatsiya qilish nimani anglatadi?

Byudjet defitsiti - bu ...

Respublikamizda telekommunikatsiya tarmoqlarini qayta ta’mirlash ishtari qaysi mamlakatlar ishtirokida faol olib borilmoqda?

Korrupsiyaning mohiyatini - tushuntirib bering?

“O‘zDAEWOO Avto” qo‘shma korxonasining ta’sischilaridan biri?

O‘zbekistonda faoliyat ko‘rsatayotgan yirik firma va kompaniyalar orasidan qaysilari Pokistonga tegishli?

O‘rta Osiyo davlatlarining yagona iqtisodiy makon barpo etishi to‘g‘risidagi Shartnomaga Tojikiston Respublikasining qo‘shilishi haqidagi protokol imzolanishi qaysi mamlakat hududida bo‘lib o‘tgan?

Nima sababdan istiqlolning dastlabki kunlaridan boshlab bozor iqtisodiyotiga o‘tish dolzarb vazifa qilib qo‘yildi?

Bozor munosabatlariga bosqichma-bosqich o‘tish usuli O‘zbekiston uchun qanday ahamiyatga ega bo‘ldi?

Xorijiy mamlakatlarning O‘zbekistondagi tashqi savdo aylanmasi 1997-yili necha foizni tashkil etgan?

O‘rta Osiyoda yagona bo‘lgan kalsiyli soda ishlab chiqaradigan zavod qayerda barpo etilmoqda?

O‘zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish, xususiylashtirish dasturini ishlab chiqish va ko‘p ukladli iqtisodiyotni shakllantirish maqsadida tuzilgan tashkilotni ko‘rsating?

O‘zbekistonda tovarlar va xizmatlar xalqaro bozorini tahlil qilish, tashqi iqtisodiy faoliyat sohasidagi strategiyani ishlab chiqish, eksport-import bo‘yicha markazlashgan tartibda mahsulotlar yetkazib berish vazifalari qaysi tashkilotning vakolati hisoblanadi?

O‘zbekistonning iqtisodiyotida rol o‘ynaydigan temiryo‘llar uzunligi hozirgi vaqtda necha kilometrga yetgan?

O‘zbekistonda kommunikatsiya va transport bilan ta’minlashdagi qiyinchiliklarni bartaraf etishda g‘oyat istiqboLi sanalgan loyiha qanday nom bilan yuritiladi?

Islohotlar birinchi bosqichining eng asosiy yakuni nimadan iborat bo‘ldi?

“Kateks” to‘qimachilik majmuasi qachon va qayerda o‘z faoliyatini boshladi?

1995-yili Ellik qal’a tumanida o‘z faoliyatini boshlagan sanoat korxonasini toping.

O‘zbekistonning dehqonlarga meros qilib qoldirish huquqi bilan yerlarni uzoq muddatga ijaraga berish tajribasini boshlab bergan hududini aniqlang.

O‘zbekistonda aholining qancha qismi qishloqlarda yashaydi?

O‘zbekistonga kelib tushayotgan valyutaning 55 foizidan ko‘pini berayotgan eksport mahsulotini aniqlang.

Aholisining soni yuz ming va undan ortiq bo‘lgan shaharlar ko‘rsatilgan qatorni toping.