Funksiyaning o‘sish va kamayish oraliqlari mavzusidan test savollariQuyidagi funksiyalardan qaysi biri (0;\infty ) oraliqda kamayuvchi bo‘ladi?

Ushbu f(x)=-x^{2}+2x-1 funksiyaning o‘sish oralig‘ini toping.

a ning qanday qiymatlarida f(x)=ax+\sin x funksiya o‘zining aniqlanish sohasida o‘sadi. Shunday a larning barchasini toping.

Quyidagi funksiyalardan qaysi biri (-\infty ;0) oraliqda o‘suvchi bo‘ladi?

Quyidagi funksiyalardan qaysi biri (-\infty ;0) oraliqda o‘suvchi bo‘ladi?

Ushbu f(x)=x^{2}+2x+4 funksiyaning o‘sish oralig‘ini toping.

f(x)=x^{2}-2x+3 funksiyaning o‘sish oralig‘ini toping.

Ushbu y=x+\frac{1}{x-1} funksiyaning kamayish oraliqlarini toping.

Ushbu y=-\frac{1}{3}x^{3}-x^{2}+3x-5 funksiyaning o‘sish oraliqlarini toping.

m ning qanday qiymatlarida y=\cos x+mx funksiya anqilanish sohasida kamayadi?

Ushbu y=x^{2}+1 funksiyaning o‘sish oralig‘ini ko‘rsating.

Ushbu y=\frac{1}{3}x^{ 3}+\frac{7}{2}x^{2}+12x+1 funksiyaning kamayish oraliqlarini toping.

k ning qanday qiymatlarida f(x)=\sin x-kx funksiya o‘xining aniqlanish sohasida o‘sadi?

Ushbu y=x^{2}-2 funksiyaning kamayish oralig‘ini ko‘rsating.

Ushbu y=2x^{3}+3x^{2}-12x+7 funksiyaning kamayish oralig‘ini aniqlang.

Ushbu y=\frac{3}{4-x} funksiyaning o‘sish oraliqlarini toping.

Agar p o‘zgarmas son (p>0) bo‘lsa, p ning qanday qiymatlarida f(x)=px-\ln x funksiya (0;8] oraliqda kamayuvchi bo‘ladi?

Ushbu f(x)=\frac{1}{4}x^{4}-\frac{5}{3}x^{3}+3x^{2}+10 funksiyaning barcha kamayish oraliqlarini toping.

Ushbu y=\frac{x}{\ln x} funksiyaning o‘sish oralig‘ini toping.

Qaysi oraliqda f(x)=\ln (4x-x^{2}) funksiya kamayadi?

Ushbu f(x)=\frac{2}{3}x^{3}-4x^{2}+3 funksiya kamayadigan oraliqdagi barcha butun qiymatlar yig‘indisini toping.

Ushbu y=x^{2}e^{-2x} funksiyaning o‘sish oraliqlarini toping.

Ushbu y=\frac{x^{2}}{2}-12\ln (x-4) funksiyaning kamayish oralig‘ini aniqlang.

Ushbu y=\sin \frac{x}{2} funksiyaning o‘sish oraliqlarini toping.

Ushbu y=x\ln x funksiyaning kamayish oralig‘ini toping.

Ushbu f(x)=\frac{\ln x^{2}}{1+\ln ^{2}x} funksiyaning o‘sish oralig‘ini toping.

a ning qanday qiymatlarida y=2e^{x}-ae^{-x}+(2a+1)x-3 funksiyan son o‘qining barcha nuqtalarida o‘suvchi bo‘ladi?

Qaysi oraliqda f(x)=\frac{1}{5}x^{5}-4x^{2} funksiya monoton kamayadi?

y=2x^{3}+3x^{2}-2 funksiyaning kamayish oraliqlarini aniqlang.

y=\frac{1}{4}x^{4}-\frac{5}{3}x^{3}+3x^{2}+10 funksiyaning kamayish oraliqlarini aniqlang.