1929-1933-yillardagi jahon iqtisodiy inqirozi mavzusidan test savollariGermaniyada natsistlar diktaturasi o‘rnatilgunga qadar Yevropaning qaysi davlatlarida fashistlar rejimi o‘rnatilgan edi?

Dastlabki umumjahon iqtisodiy inqirozi qachon bo‘lib o‘tdi?

1929-yilda boshlangan jahon iqtisodiy inqirozi qachon tugadi?

1920-yillarning oxiri, 30-yillarning boshlarida yuz bergan jahon iqtisodiy inqirozini eslang. U qachon o‘zining yuqori cho‘qqisiga ko‘tarilgan edi?

“Depressiya” so‘zining ma’nosini aniqlang.

1929-33-yillardagi jahon iqtisodiy inqirozining asosiy sabablari - …

Proteksionizm siyosati - bu …

XX asrning eng chuqur iqtisodiy inqirozi qaysi yillar bo‘lib o‘tgan?

Fransiyada jahon iqtisodiy inqirozi o‘ta og‘ir shaklda kechdi. Inqiroz, ayniqsa, sanoatning qaysi tarmog‘iga qattiq ta’sir qildi?

Angliyada iqtisodiy inqirozning cho‘qqisi nechanchi yilga to‘g‘ri keladi?

Inqiroz Angliya iqtisodiyotining qaysi sohalariga ayniqsa qattiq zarar keltirdi?

1929- yilda Germaniyada ko‘mir qazib olish necha million tonna bo‘lgan va bu ko‘rsatkich 1932- yilga kelib qanchaga o‘zgardi?

1932-yilga kelib qaysi davlatda aholining ishsizlar qismi 22% ni tashkil etdi?

1929-1933-yillardagi iqtisodiy tanglik asosan qaysi mamlakatlarni larzaga soldi?

1920-yillarning oxiri, 30-yillarning boshlarida yuz bergan jahon iqtisodiy inqirozini eslang. U qachon o‘zining yuqori cho‘qqisiga ko‘tarilgan edi?

AQShda 1929-yilda iqtisodiy inqiroz tufayli avtomobil ishlab chiqarish necha foizga kamaydi?

1929-yilda boshlangan jahon iqtisodiy inqirozi qaysi voqeadan boshlangan?

Fransiya iqtisodiyotini barqarorlashtirish davri bo‘lgan yillarni aniqlang.

1933-yilda Sanoatni qayta qurish instituti qaysi davlatda tuzilgan?

“Germaniya mehnat fronti” qanday tashkilot edi?

1929-1933-yillardagi butunjahon inqirozi davrida qaysi davlat “xo‘jalikning avtarkik tizimi”ga (davlatni zarur mahsulotlar bilan o‘zini o‘zi ta’minlashi) o‘tkazish orqali inqirozdan chiqish yo‘llarini izlagan?

1929-1933-yillardagi jahon iqtisodiy inqirozi asosan qaysi davtatlarni larzaga solgan?

“Buyuk depressiya” deb nomlangan inqiroz yillarida AQShda … mingga yaqin firmalar bankrotlikka uchradi.

Jahon iqtisodiy inqirozidan necha yil o‘tib siyosiy inqiroz vujudga keldi?

1929-1933-yillardagi jahon iqtisodiy inqirozi qaysi bitimning barbod bo‘lishi va yetakchi jahon mamlakatlarida dunyoni qurolli bo‘lib olish niyatlarini tug‘ilishiga olib keldi?

Jahon iqtisodiy inqirozi Fransiyada o‘ta og‘ir shaklda kechdi. Inqiroz ayniqsa xo‘jalikning qaysi tarmog‘iga katta salbiy ta’sir qilgan?

Jahon iqtisodiyoti tarixida eng ko‘p zarar keltirgan inqiroz yillarini belgilang.

Jahon iqtisodiy inqirozi yillarida siyosiy haqqoniyligi bilan ajralib turgan va mamlakatni halokatdan qutqarib qolishga harakat qilgan Angliya bosh vaziri nomini belgilang.

1929-yil jahonda iqtisodiy inqiroz boshlangan yili….

1932- yil Jahon iqtisodiy inqirozi davrida hukumatning- islohotlari orqali hayotning yaxshilanishidan o‘z umidini yo‘qotgan mehnatkashlar iqtisodiy ahvollarini yaxshilash iqtisodiy huquqlarini saqlab qolish va kengaytirish uchun kurash boshladilar. O‘shanda yetakchi mamlakatlarning nechtasida qancha ish tashlashlar bo‘lib unda qancha aholi qatnashdi?