XIX asr ikkinchi yarmi- XX asr boshlarida qoraqalpoqlar mavzusidan test savollariQoraqalpoq folklori yodgorligini aniqlang.

Mustaqil O‘zbekistonda davlat va jamiyatning eng muhim vazifalaridan biri ...

Sobiq SSSRda eng yirik bo‘lgan Qoraqalpog‘istonning beda tozalash zavodlari qachon ishga tushirildi?

Qo‘ng‘irot - Beynov temir yo‘li qachon ochildi?

20-yillarning oxirlarida Qoraqalpog‘istonda kolxoz harakatining asosiy shakli...

XIX asrda kambag‘al cho‘pon yoki chorvasi kam qoraqalpoq oilalarining o‘z feodallariga o‘taydigan majburiyatining turi...

1936-yili qoraqalpoqlar tarixida qanday muhim siyosiy voqea yuz berdi?

Qoraqalpog‘iston avtonom viloyati dastlab tashkil qilingan hududni belgilang.

Qoraqalpoqlarni Xiva xonligi fuqaroligiga o‘tishga majbur qilgan sababni ko‘rsating.

Qoraqalpoqlarning Qo‘ng‘irot birlashmasini tashkil qiluvchi asosiy qismlarni ko‘rsating.

XIX asr boshlarida qoraqalpoqlarda yer-suv va chorva mahsulotlari kimning mulki hisoblangan?

XIX asrning ikkinchi yarmida qoraqalpoqlarda biylarning tayinlanish tartibini belgilang.

XIX asrda qoraqalpoqlarda urug‘larni kimlar boshqargan?

XIX asrning O‘rtalarida butun qoraqalpoq urug‘larini boshqarish, soliqlar undirish, harbiy xizmatni o‘tash majburiyatlarini tartibga solish maqsadida joriy qilingan lavozimni aniqlang.

XIX asrda urush paytlarida qoraqalpoqlar to‘laydigan alohida soliq turini ko‘rsating.

Qoraqalpoqlarda chorvador urug‘lardan olinadigan asosiy soliq turini ko‘rsating.

1855-yilgi Ernazarbiy boshchiligidagi qoraqalpoqlar qo‘zg‘olonining asosiy maqsadi...

XIX asrning ikkinchi yarmida Xiva xonligidan qoraqalpoqlarning Ernazarbiy boshchiligidagi qo‘zg‘olonini bostirishga yuborilgan yasovulboshini aniqlang.

XIX asrning ikkinchi yarmidagi qoraqalpoq qo‘zg‘olonlari asosan...

1858-1859-yillardagi qoraqalpoqlar qo‘zg‘olonini bostirgan sarkardani aniqlang.

XIX asr o‘rtalaridan boshlab qoraqalpoqlarning ijtimoiy hayotida qanday o‘zgarishlar sodir bo‘ldi?

Eltuzarxonning qoraqalpoqlar taqdiridagi rolini ko‘rsating.

Qoraqalpog‘iston muxtor viloyati tashkil qilingan paytda uning tarkibiga kirgan okruglar qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

XIX asrda qoraqalpoqlar yashayotgan quyi Amudaryo hududlarini boshqarish qanday amalga oshirilgan?

20-yillarning oxirlarida Qoraqalpog‘istonda paxtachilikka ixtisoslasha boshlagan tumanlarni aniqlang.

Quyidagi qaysi asarda qoraqalpoq xalqining Jung‘or qalmiqlariga qarshi milliy ozodlik kurashi o‘z ifodasini topgan?

“Qoraqalpoq ulusi”ni shakllantirgan hukmdorni aniqlang.

Oydo‘stbiy boshchiligidagi qo‘zg‘olonchilar bilan Xiva xoni qo‘shinlari o‘rtasida so‘nggi jang bo‘lgan joyni aniqlang.

1924-yildagi milliy-hududiy chegaralanish tufayli vujudga kelgan Qoraqalpog‘iston muxtor viloyati Sovetlarining (1925-fevral) I ta’sis syezdi qayerda bo‘lib o‘tgan?

I. A. Karimovning tanlangan asarlarining 7-jildi.