Amir Temur davlati mavzusidan test savollariAmir Temur davrida nima rivojlanmadi?

XIV asrning 50-60-yillarida Movarounnahrda …

Movarounnahrda Amir Husayn hukmronligi tiklanganidan so‘ng (1366-yil) Amir Temur qaysi viloyatlar hokim bo‘lib qoldi?

Qaysi qabila Amir Temur qo‘shimdagi maxsus harbiy qismni tashkil etardi?

Xronologik xatoni toping?

Amir Temurning Oltin Urda xoni To‘xtamish ustidan g‘alabasi ...

Amir Temur davrida devonbegi lavozimi qanday lavozim edi?

“Temur tuzuklari” asari asosan nimaga bag‘ishlangan?

Qaysi javobda xronologik xatoga yo‘l qo‘yilgan?

Amir Temur buyrug‘i bilan bunyod etilgan mashhur Oq saroy binosi kim tomonidan vayron etildi?

Amir Temur Samarqand atrofida yangi qishloqlar qurdirib ularni Sharqning mashhur shaharlari nomlari bilan ataydi. Bunga sabab nima?

Ulug‘bek Movarounnahr taxtiga o‘tirgan paytda qaysi viloyatlar uning tasarrufida edi?

Amir Temurning 1392-1396-yillardagi harbiy yurishlari qaysi o‘lkalar va viloyatlar bilan bog‘liq edi?

Amir Temur 1402-yilda O‘rta Yer dengizining sharqiy sohilida joylashgan Izmir shahrini zabt etgach ...

Amir Temurning Movarounnahr tarixidagi asosiy xizmatlari nimada?

Zamonaviy tarixda Amir Timur faoliyatiga baho berishdagi obyektiv asosni aniqlang?

Amir Temur Samarqandga Kichik Osiyo yurishidan qachon qaytib keldi?

Amir Temur Movarounnahrdan tashqari o‘z tasarrufidagi barcha viloyat va mamlakatlarni nechta ulusga bo‘lgan edi?

“Agar bizning quvvat va qudratimizni bilmoqchi bo‘lsang obidalarimizga boq”. Bu xitobnoma Amir Temur qurdirgan qaysi inshoot peshtoqiga bitilgan?

1337- yildan to 1381-yilga qadar mavjud bo‘lgan va shu davr mobaynida Sabzavor shahrini o‘ziga markaz qilib olgan mustaqil davlatning nomi nima?

Amir Temur tomonidan Dehli shahri qachon zabt etilgan?

Amir Temur bilan diplomatik aloqalar o‘rnatib, yozishmalar olib borgan Kastiliya va Leon qiroli kim?

Quyida qaysi me’morchilik yodgorligi Temuriylar davriga oid emas?

Temuriy shahzodalardan qaysi biri Hindiston va Qobul viloyatlarining hukmdori bo‘lgan?

Amir Temur Samarqandi taxtini kimga vasiyat qilgan edi?

Amir Temurga islom ta’limotini mufassal o‘rgatgan ustozi kim?

Amir Temur bunyod etgan eng baland me’morchilik qurilishini aniqlang.

Amir Temur To‘xtamishxon bilan urush olib borgan davrda Oltin O‘rdaning poytaxti qaysi shahar edi?

Movarounnahrda sarbadorlar harakati kuchaygan davrni aniqlang?

Amir Temur 1370-yilda Samarqand taxtiga o‘tirgach, ...