IX- XIII asrlarda madaniy hayot mavzusidan test savollari“Shohnoma” asarining muallifi Abulqosim Firdavsiy yashab ijod etgan yillarni aniqlang?

X asrda sharq davlatlaridan papirus va pergamentni siqib chiqargan qog‘oz qaysi shaharda ishlab chiqanlgan?

XII asrda Xorazm shaharlarming rivojlanishini ta’minlagan asosiy omil nima?

IX- XII asr O‘rta Osiyo xalqlari tarixida qanday o‘zgarishlar yuz berdi?

O‘rta Osiyoda o‘rta asrlardagi yer o‘lchovi?

Quyidagi qaysi asar Mirzo Abdulazim Somiy qalamiga mansub?

Yevropada mashhur “Astronomiya asosi” kitobining muallifi bo‘lgan O‘rta osiyolik allomani aniqlang?

X-XII asrlar O‘rta Osiyo shaharlariga xos xususiyatlar qaysi javobda noto‘g‘ri berilgan?

“O‘tmish avlodlardan qolgan yodgorliklar” asarining muallifi kim?

O‘rta asrlarga oid “rabod” atamasining ma’nosi nima?

XI-XII asrlar O‘rta Osiyodagi eng yirik shaharni aniqlang?

O‘rta asrlarga oid “shahriston” atamasining ma’nosi nima?

IX-X asrlarda Movarounnahrdan Xitoyga chiqariladigan asosiy mahsulot nima bo‘lgan?

O‘rta asrlar davrida karvon Saroy qanday vazifani bajargan?

Yevropa rassomlaridan kim birinchi bo‘lib o‘z asarida ishchi xotin-qizlarning mehnatini tasvirlagan?

Qachon Movarounnahrda minoralar qurish keng darajada boshlangan edi?

IX-XV asrlar O‘rta Osiyo tarixida nima deb ataladi?

Quyidagi qaysi mualliflarning asarlari XII asrning oxirlarida butun dunyoga mashhur bo‘ldi?

IX-X asrlarda O‘rta Osiyoning yirik shaharlari orqali o‘tib, Xitoyga boruvchi katta karvon yo‘li qayerdan boshlanar edi?

O‘rta Osiyodagi birinchi madrasa qayerda qurilgan?

Qaysi olimning xizmati tufayli Buxoro “Qubbatul-islom” degan nom oldi?

Qaysi asrlardan boshlab O‘rta Osiyo binokorligida sinchkori imoratlar keng tarqaladi?

IX-X asrlar O‘rta Osiyo va G‘arbiy Yevropadagi fanning rivojlanish darajasini solishtiring va to‘g‘ri javobni

IX-X asrlar Movarounnahr madaniyatining yuksak darajaga erishuvining asosiy sababini ko‘rsating.

IX-XVII asrlarda musulmon davlatlaridan qaysi birining tangalarida hukmdor aksi zarb etilgan?

Tarixiy sanalardagi xatoni toping.

Quyidagi qaysi alloma “Muallim us soniy” unvoniga sazovor bo‘lgan edi?

Movarounnahrda dastlabki madrasa qaysi asrda bunyod etilgan edi?

Ma’lumki, “student” tushunchasi lotincha “studere” so‘zidan kelib chiqqan. Bu so‘z qanday ma’noni anglatadi?

Quyidagi qaysi alloma fan tarixida qomusiy olim sifatida nom qoldirgan?