Movarounnahrda mustaqil davlatlarning tashkil topishi. (IX- XIII asrlar) mavzusidan test savollariQoraxoniylar davlatini qaysi hukmdor bosib oldi?

Quyidagi javoblardan XI-XII asrlar O‘rta Osiyo madaniyatiga xos bo‘lmagan xususiyatlarni aniqlang.

Mahmud G‘aznaviy qachon Xorazmni bosib oldi?

O‘rta Osiyo o‘rta asrlar shaharlarining aholi yashaydigan asosiy qismi nima deb atalgan?

Movarounnahrdagi Somoniylar mulklarini kimlar bosib oldi?

IX-X asrlar somoniylar davrida hozirgi Toshkent vohasi hududidagi yirik hunarmandchilik markazini aniqlang.

Qoraxoniylar davlati qaysi hukmdordavrida ikki mustaqil davlatga bo‘linib ketdi?

IX asrning ikkinchi yarmida Somoniylar davlati tashkil topganidan so‘ng, Movarounnahr viloyatiarini birlashtirish jarayoni boshlandi. Bu davrda G‘arbiy Yevropada qanday jarayon boshlandi?

Somoniylar davrida aholining asosiy qismi ...

Ismoil Somoniy butun Movarounnahrni birlashtirgach o‘z oldiga qanday maqsad qo‘ygan edi?

873-yilda Tohiriylarga qarshi ko‘tarilgan qo‘zg‘olonga kim boshchilik qildi?

Movarounnahrda (IX asr) birinchi bo‘lib qaysi mahalliy sulola hokimiyat tepasiga keldi?

Somoniylar davlati hukmronligi qaysi yilda tugatildi?

Somoniylar davlatining asoschisi Ismoil Somoniy qanday islohot o‘tkazdi?

Qoraxoniylarda “bug‘roxon” unvonining negizi bo‘lgan Mbug‘ra” so‘zi qanday ma’noni anglatgan?

Movarounnahrda qaysi asrda tashqi savdoda sarroflik chekidan keng foydalanilgan?

Qoraxoniylar davlatida viloyat noibining nomi?

Ismoil Somoniy 893-yili Taroz shahrini fath etib ...

Qoraxoniylar davlati qulagandan keyin Buxoroda qaysi sulola paydo bo‘ldi?

O‘rta Osiyoda qaysi davlatning bir necha poytaxt shaharlari bor edi?

Qoraxitoylarnining Xorazmga yurish qilgan yilini aniqlang?

Buxoroda Somoniylarga qarshi Abubakr boshchiligidagi qo‘zg‘olon nechanchi yilda bo‘lib o‘tdi?

Qoraxoniylar O‘rta Osiyoda bosib olgan dastlabki viloyatlar?

Qoraxoniylar davlatining hududi - bu ...

X asrda Xorazm qaysi davlat tarkibida edi?

IX-X asrlarda Movarounnahrda yoilanib ishlovchi mehnatkash qishloq aholisi qanday umumiy nom bilan atalgan?

Franklar imperiyasi parchalangan 843-yilda Movarounnahrda ...

Ismoil Somoniy nechanchi yilda Safforiylar ustidan g‘alaba qozondi?

Qaysi somoniy hukmdori davrida Buxoroda devonlar uchun saroy qurildi?

1040-yildagi Dandanakon jangida kimlar to‘qnashdilar?