O‘rta Osiyoning Arab xalifalari tomonidan fath etilishi. Xalq qo‘zg‘olonlari mavzusidan test savollariArab bosqini davrida Movarounnahr

O‘rta Osiyoga arablar tomonidan kiritilgan yer solig‘ini aniqlang.

Arablar O‘rta Osiyoni bosib olgach islom diniga kirgan mahalliy aholini qanday Soliqdan ozod qilishni e’lon qildilar?

704-715-yillarda Xuroson noibi bo‘lgan shaxsni aniqlang?

Arablar islom dinini Movarounnahrda keng yoyish maqsadida ...

VIII asrning oxiri - IX asrning boshida Abbosiy xalifalar nima sababdan Movarounnahr va Xurosonda olib borayotgan siyosatlarini o‘zgartirishga majbur bo‘ldilar?

Arablarning Sharqqa yurishlari qayerda to‘xtatildi?

Islom dinini qabul qilishdan bosh tortgan shaxslardan undirib olingan soliqning nomini aniqlang.

Chingizxon vafotida so‘ng (1227-y.) kim mo‘g‘ullar davlatining ulug‘ hoqoni qilib tayinlanadi?

1238-yilgi Mahmud Torobiy qo‘zg‘olonida mahalliy aholining asosan qaysi tabaqalari ishtirok etdi?

VIII asrning birinchi yarmida Arab xalifaligining poytaxtini aniqlang.

Abu Muslim va uning tarafdorlari qanday rangli bayroq ostida jang qilganlar?

Qutayba ibn Muslim eng avval Movarounnahrning qaysi shahrini egalladi?

720-yilda So‘g‘ddagi arablarga qarshi ko‘tarilgan qo‘zg‘olonga kimlar boshchilik qildi?

Ma’lumki 821-yilda Tohir ibn Husayn Xuroson va Movarounnahrga hokim etib tayinlangach, juma namozidagi xutbadan xalifa nomini chiqarib tashlaydi. Buning asosiy sababi nima edi?

Arablar Movarounnahrni bosib olgach, kimlar bilan to‘qnashuvdan so‘ng ularning Sharqqa yurishi to‘xtatildi.

“Shariat” so‘zi qanday ma’noni anglatadi?

750-yildan keyin arablar qaysi hududni bosib oldilar?

806-yilda Rote ibn Lays boshchiligidagi qo‘zg‘olon qaysi viloyatda boshlandi?

VII asrga qadar Arabistonda qanday ijtimoiy tuzum mavjud edi?

Musulmonlarning muqaddas kitobi “Qur’on” ning ma’nosi nima?

Arab xalifaligining sharqiy chegaralarini aniqlang.

Obro‘y va Rofe ibn Lays qo‘zg‘olonlari bo‘lib o‘tgan hududni aniqlang.

O‘z xohishi biian hujumni to‘xtatib, dushmanga taslim bo‘lgan yirik qo‘zg‘olon rahbarini aniqlang.

“Qirq yil nochor kul bo‘lib yashagandan ko‘ra bir kun erkin bo‘lib yashagan yaxshi!” Ushbu xitobnoma qaysi qo‘zg‘olon rahbari tomonidan aytilgan?

VIII asrning yarmida bo‘lib O‘tgan Muqanna boshchiligidagi qo‘zg‘olonning asosiy markazlarini aniqlang.

Arab bosqiniga qarshi qo‘zg‘olonning rahbari bo‘lgan Muqannaning haqiqiy ismi kim?

Qaysi qabilalar Movarounnahrda arab bosqiniga qarshi kurashda muhim rol o‘ynadi?

Muqanna qayerda o‘z tarafdorlarini to‘plab, ularni arablarga qarshi kurashga da’vat qilib, turli viloyatlarga jo‘natadi?

Arablar quyida ko‘rsatilgan shaharlardan qaysi birini birinchi bo‘lib bosib olganlar?