O‘rta asrlarda ijtimoiy- siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayot mavzusidan test savollariQuyidagi qaysi alloma o‘rta asr Sharq dunyosida “Shayhur rais” nomi bilan mashhur edi?

XIV asrda 70 dan ziyod nemis shaharlarining savdogarlari nima maqsadda Ganza ittifoqiga birlashdilar?

XVI asrda manufaktura deb nima atalgan?

G‘arbiy Yevropa tarixida o‘rta asrlar davri qaysi asrlarni o‘z ichiga oladi?

Usmonli turklarning Markaziy Yevropaga yurishlari qaysi shahar atrofida to‘xtatildi?

Kusko shahri (Amerika) XV asrning oxirlariga qadar qaysi xalqlarning yirik shahar-davlati edi?

XVI asrda Yevropadagi eng yirik shaharni aniqlang?

Ma’lumki, o‘rta asrlar Yevropa shaharlarida ko‘plab hunarmandchilik sexlari mavjud edi. Bunday sexlarga kimlar boshchilik qilardilar?

Yevropaning qaysi davlatida XV asrning birinchi yarmida guschilar harakati bo‘libo‘tdi?

XVII asr Angliya revolyutsiyasidaxalqning siyosiy huquqlari uchun kurashgan Jon Lilbernning tarafdorlari nima deb atalgan?

Dunyoning turli xalqlari tarixida savdo-sotiqning past darajada rivojlanishini isbotlovchi dalilni aniqlang?

Qaram dehqonlar qullardan qanday farq qiladi?

Gayduklar kim?

Arablarning g‘oyat katta davlati bo‘lgan Arab xalifaligi qachon tashkil topdi?

O‘rta asr Yevropasida dastlabki bankirlar - bank egalari qaysi tabaqadan chiqqan?

Monteskye, Volter, Russo, Didro singari taniqli yozuvchilar “Ensiklopediya”ni nashr etishda qanday maqsadlarni ko‘zlagan edilar?

Yevropada rivojlangan o‘rta asrlarning eng muhim voqealari...

Ibtidoiy jamoa tuzumidan quldorlik tuzumini chetlab feodalizmga o‘tgan xalqlarni aniqlang?

Arablarda urug‘doshlik tuzumiqachon tushkunlikka uchradi?

Ma’lumki, XIV asrda 70 dan ziyod nemis shaharlarining savdogarlari G‘anzaga “ittifoqqa” birlashgan edi. Bu ittifoqqa qaysi shahar boshchilik qildi?

Angliya XVIII asr davomida Fransiyaga qarshi urush olib borib, bir nechta fransuz mustamlakalarni bosib oldi. Bu mustamlakalarni aniqlang.

Qaysi sulton hukmronligi davrida Usmoniy turklar Markaziy Yevropaning ichkarisiga kirib bordilar va Venaga yurish qildilar?

Vaterloo yonidagi jangda mag‘lubiyatga uchraganidan so‘ng (1815-yil) Napoleon qayerga jo‘natildi?

Yevropaga Uzoq Sharq mamlakatlari haqida ma’lumot bergan sayyohni toping.

Uyg‘onish davri madaniyati dastlab Yevropaning qaysi davlatida vujudga kelgan edi?

Quyidagi qaysi hududda feodal tuzum boshqalariga nisbatan avval shakllana boshladi?

“Rekonkista” tarixiy atamasining ma’nosi nima?

Quyidagi qaysi jarayon o‘rta asrlar tarixining birinchi davriga (VI-XI asrlar) to‘g‘ri keladi?

1) qishloq xo‘jaligining sekin rivojlanishi;

2) mehnat taqsimotining o‘sishi;

3) naturalxo‘jalik hukmronligi;

4) shaharlarning paydo bo‘lishi va o‘sishi;

5) shahar bilan qishloq o‘rtasida savdoning o‘sishi;

6) qishloq xo‘jaligi texnikasining past darajasi

XV asr boshlarida Chexiyada boshlangan guschilar harakatining eng jasur qismini aniqlang.

XVI-XVII asrlarda usmonli turklarga qarshi xalq-ozodlik harakatlari bo‘lgan hududlarni aniqlang.