Eng qadimgi tuzumdan sivilizatsiya sari mavzusidan test savollariQaysi xususiyat ibtidoiy tarixga xos emas?

Quyidagi metallardan qaysi biri dastlabki mehnat qurollari ishlab chiqarishda ishlatilgan?

Qaysi xususiyat qadimgi tosh asri - paleolit uchun xos emas?

Odamlar g‘ildirakni qachon kashf etdilar?

So‘nggi paleolit davri jamoalari orasida mehnat taqsimoti sodir bo‘lishi natijasida ...

Neolit davri jamoalarining muhim xususiyatlarini aniqlang?

Ibtidoiy odamlarning eng qadimgi makonlari qayerdan topilgan?

Neolit (yangi tosh) davriga xos bo‘lmagan xususiyatni aniqlang.

Qadimgi tosh asri - paleolitda insoniyatning jadallik bilan rivojlanishi qaysi javobda to‘g‘ri izohlangan?

Urug‘-qabila jamoasi - bu ...

Madaniyatning eng qadimgi o‘chog‘laridan bo‘lgan Bobil qayerda joylashgan edi?

Insoniyat tasviriy san’atni qaysi davrda kashf etgan?

Qadimgi odamlar va jamiyat madaniyatining jadallik bilan rivojlanishi asosiy sababini aniqlang.

Quyidagi olimlardan qay biri qazilmalardan topilgan suyaklar orqali odam qiyofasini tiklash uslubini ishlab chiqdi?

Ibtidoiy jamoa tuzumi qoldiqlarini saqlab qolgan, taraqqiy etmagan xalqlarni qaysi fan o‘rganadi?

Qadimgi dunyo tarixi quldorchilik xo‘jaligining asosi - bu ...

Qadimgi odamlar va jamiyat madaniyatining jadallik bilan rivojlanishi asosiy sababini aniqlang.

Qadimgi tosh asri paleolit nechta davrga bo‘linadi?

Qadimgi dunyo tarixi nimani o‘rganmaydi?

Ibtidoiy jamoa tuzumining asosiy belgilarini ko‘rsating.

Qadimgi tosh davri ona urug‘iga xos bo‘lgan haykalchalari nimadan yasalgan?

Qaysi asosiy manbalar orqali olimlar o‘rta asrlar tarixini o‘rganadilar?

Qo‘shni jamoaning urug‘ jamoasidan farqi - bu ...

Dastlabki metallning hayotga qo llanilishi insoniyatga nima berdi?

Quldorlik tuzumi nima uchun ibtidoiy jamoa tuzumiga nisbatan jadal rivojlangan edi?

Eng qadimgi yozuvni hozirga qadar qo‘llab kelayotgan xalq?

Miloddan avvalgi I mingyillikda O‘rta Osiyoning ko‘pgina mintaqalarida to‘g‘onlarning paydo bo‘lishi xo‘jalik hayotiga qanday ta’sir ko‘rsatdi?

Ibtidoiy odam - sinantrop qoldiqlari dastlab qayerdan topilgan?

Tarixning qaysi davrida ibtidoiy odamlar makonlar uchun g‘orlarni o‘zlashtirganlar va bu nima bilan bog‘liq edi?

Xo‘jalikning nisbatan qadimgi shakli qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?