Степенная функция и её свойства mavzusidan test savollarik ning qanday qiymatlarida y=27^{kx-2}-3 funksiya A(3;6) nuqtadan o‘tadi?

Quyidagi funksiyalardan qaysilari OX o‘qini kesib o‘tmaydi?

1) y=3^{x}+3;

2) y=2\cdot 3^{x}-5;

3) y=5\cdot 3^{x};

4) y=3^{x}-1;

7^{4x-2} soni 49^{2x-2} sonidan necha marta kata?

k ning qanday qiymatlarida y=32^{kx+2}+3 funksiya A(4;7) nuqtadan o‘tadi?

y=9-0.5^{x} funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

Quyidagi mulohazalardan qaysi biri noto‘g‘ri?

1) y=a^{x} funksiya har doim (1;0) nuqtadan o‘tadi;

2) y=\log _{a}x+c (a>0) funksiya (1;0) nuqtadan o‘tadi;

3) y=\log _{a}x+c (a>0) funksiyaning qiymatlar sohasi barcha haqiqiy sonlar to‘plami;

4) y=a^{x}+k funksiya (0;k) nuqtadan o‘tadi;

5) a>1 va 0<x<1 bo‘lsa, y=a^{x} funksiyaning qiymati 1 dan kichik bo‘ladi.

Funksiyaning qiymatlar sohasini ko‘rsating. f(x)=5^{x-2}+14

Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to‘g‘ri?

1) ko‘rsatkichli funksiyaning aniqlanishsohasiga manfiy sonlar kiradi;

2) y=a^{x} (a>0) funksiyaning grafigi OY o‘qini kesib o‘tmaydi;

3) y=\log _{a}x funksiyaning grafigi III chorakdan o‘tmaydi;

4) grafigi OX o‘qiga simmetrik bo‘lgan funksiya mavjud emas;

5) logarifmik funksiyaning qiymatlar sohasi faqatgina musbat haqiqiy sonlar to‘plamidan iborat.

y=(\frac{1}{5})^{x}-8 funksiyaning qiymatlar to‘plamini toping.

6^{6x-1} soni 36^{3x-2} sonidan necha marta kata?

k ning qanday qiymatlarida y=27^{kx-2}-3 funksiya A(3;6) nuqtadan o‘tadi?

Argumentning nechta butun qiymati f(x)=3^{x^{3}-7x^{2}-5x+6} funksiyaning kamayish oralig‘ida bo‘ladi?

y=7-3^{x} funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

x ning qanday qiymatlarida f(x)=5^{x}-125 funksiya nomanfiy qiymatlar qabul qiladi?

y=4^{\sqrt{9-x}} funksiyaning qiymatlar sohasini ko‘rsating.

y=2^{-x}-16 funksiya x ning qanday qiymatlarida musbat qiymatlar qabul qiladi.

y=16-3^{x} funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

Agar lg3=a va lg2=b bo‘lsa \log _{45}24 ni a va b orqali ifodalang.

Quyidagi mulohazalardan qaysi biri noto‘g‘ri?

64^{3x+5} soni 8^{6x+7} sonidan necha marta kata?

a=5^{\log _{3}7}-\frac{4}{7}, b=25^{\log _{9}7}-\frac{2}{3}, c=7^{\log _{3}5}-\frac{3}{5} sonlarini o‘sish tartibida joylashtiring.

y=7^{x}+8^{x} funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

Quyidagi funksiyaning qiymatlar sohasini toping y=3^{\vert x+2\vert }+3^{\vert x-2\vert }