Внешние экономические связи. Общие вопросы географии национальных экономических отраслей mavzusidan test savollariHozirgi kunda O‘zbekiston nechta davlat bilan savdo aloqalari olib bormoqda?

O‘zbekistonga import qilinayotgan mahsulotlarning eng ko‘pi qaysi davlat hissasiga to‘g‘ri kelmoqda?

Tovarlarni tashqi bozorga, xorijga chiqarish nima deb ataladi?

Import- bu …

2012-yili eksport va import hajmini toping.

O‘zbekistonning MDH davlatlari bilan tashqi savdo aloqalalarida qaysi davlat yetakchi o‘rinda turadi?

O‘zbekistonda qanchadan ortiq xorijiy korxona faoliyat olib bormoqda?

Xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, mamlakat ishlab chiqarish kuchlarini modernizatsiyalash va yangilash uchun chet el sarmoyasini kiritish shakli nima deyiladi?

Tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish istiqbollari taqozosi o‘laroq mamlakatimiz hududida erkin iqtisodiy zonalar tashkil qilinmoqda. Ularning dastlabkisi qayerda tashkil etildi?

Muayyan mahsulot ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zavodlar o‘zaro hamkorlikda faoliyat olib boradi. Bu … deyiladi.

O‘zbekistonning eksport mahsulotlari orasida qaysi biri ustunlikka ega?

Ishlab chiqarish sikli deb nimaga aytiladi?

Iqtisodiyot tarmoqlarining tadrijiy rivojlanishi pirovardida qanday iqtisodiy shakllarni vujudga keltiradi?

1) sanoat tuguni;

2) sanoat rayoni;

3) sanoat markazi;

4) qishloq xo‘jaligi mintaqalari;

5) transport tuguni;

6) transport magistrallari;

7) hududidy ishlab chiqarish majmualari;

Iqtisodiyot tarmoqlarining o‘zaro aloqadorligidan qanday ishlab chiqarish majmualari vujudga keladi?