Развитие тела человека mavzusidan test savollariKurt bo‘yi biror noqulay holatda o‘tirib dars tayyorlaydigan o‘quvchining bitta yelkasi ikkinchi yelkasiga nisbatan baland bo‘lib, umurtqasi qiyshayib qoladi. Bu holat nima deb ataladi?

Kifoz, bu- umurtqa pog‘onasining …

Lordoz, bu- umurtqa pog‘onasining …

Skolioz, bu- umurtqa pog‘onasining …

Lordotik qaddi- qomatli odamlarning gavdasi qanday holatda bo‘ladi?

1) gavdasining orqa qismi tekis; 2) yelkalari oldinga osilgan;

3) ko‘krak qafasi yassi; 4) ko‘kraklari past;

5) qorni oldinga chiqqan; 6) yelkalarining biri past;

Kifotik qaddi- qomatli odamlarda …

1) kuraklar qanotga o‘xshab ko‘tarilib turadi;

2) umurtqa pog‘onasining orqa yelka qismi do‘mpayib chiqqan;

3) bel qismi oldinga ko‘proq bukilgan;

4) bukur holat yuzaga kelgan bo‘ladi;

5) ko‘krak qafasi botiqroq.

Umurtqa pog‘onasining normal rivojlanishida uning qismlari qanday holatda bo‘ladi?

Egilgan qaddi- qomatli odamlar tik turganda, uning tanasi qanday holatda bo‘ladi?

1) boshi biroz oldinga egilgan; 2) yelkalari oldinga osilgan;

3) orqa- yelka qismi do‘mpayib chiqqan; 4) ko‘krak qafasi botiqroq;

5) ko‘krak qafasi yassi; 6) qorni oldinga chiqqan;

Skolioz bo‘lgan odam tik turganda …

1) yelkalari past- baland; 2) ko‘krak qafasi har ikki tomondan botiq;

3) ko‘kraklari baland- past; 4) ko‘krak qafasi yassi;

5) ko‘krak qafasining bir tomoni botiqroq bo‘ladi;

Tovon kaftning ressorlik vazifasi qaysi kasallikda buziladi?

Quyidagilarning qaysi biri yassioyoqlikka sabab bo‘lishi mumkin?

Qanday qaddi- qomatli odamlarda qorin muskullari kuchsiz rivojlangan?

Qaddi- qomatning noto‘g‘ri shakllanishi qanday xillarga bo‘linadi va ularga xos belgilarni aniqlang?

1) egilgan; 2) kifotik; 3) lordotik; 4) skolioz; 5) rinit

a) gavdaning orqa muskullari kuchsiz bo‘ladi;

b) tik turganda gavda bir tomonga qiyshaygan bo‘ladi;

c) umurtqaning bel va bo‘yin qismi biroz oldinga egilgan bo‘ladi;

d) ko‘krak qafasi yassi, qorin oldinga chiqqan bo‘ladi;

e) kuraklar qanotga o‘xshab ko‘tarilib turadi;

Qaddi- qomatning shakllanishida qaysi qismning normal rivojlanishi muhim ahamiyatga ega?

Qaddi- qomati to‘g‘ri odam tik turganda, … bo‘ladi.

Poshnasi juda keng, uchi tor poyabzal … yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi.

Qadi- qomati to‘g‘ri shakllangan odamning belgilarini ko‘rsating?

Yassioyoqlikda organizmning qaysi qismida og‘riq seziladi?

Umurtqa pog‘onasining kifozi paydo bo‘lishi sabab(lar)ini ko‘rsating?

1) bolaning yura boshlashi; 2) bolaning o‘tira boshlashi;

3) bolaning bo‘ynini tutishi; 4) bolaning emaklashi;

Umurtqa pog‘onasining lordozi paydo bo‘lishi sabab(lar)ini ko‘rsating?

1) bolaning yura boshlashi; 2) bolaning o‘tira boshlashi;

3) bolaning bo‘ynini tutishi; 4) bolaning emaklashi;