Разнообразие земноводных mavzusidan test savollariBaqaning orqa oyoq va orqa kamarini qaysi suyaklar tashkil etadi?

Suvda va quruqlikda yashovchi hayvonlarni aniqlang.

1) toshbaqa; 2) triton; 3) timsoh; 4) salamandra;

5) pingvin; 6) tyulen; 7) ilon; 8) qurbaqa; 9) baliq;

Suvda va quruqlikda yashovchilarning noyob turlariga qaysi hayvonlar kiradi?

1) o‘tkir tumshuqli baqa; 2) qamishzor qurbaqasi; 3) kvaksha;

4) alp tritoni; 5) salamandra; 6) karpat tritoni; 7) qurbaqa;

Bahorda tritonlarning orqa tomonida dongcha rivojlanadi, buning nima ahamiyati bor?

Suvda va quruqda yashovchi hayvonlarning eng yirigini belgilang.

Suvda va quruqda yashovchi qaysi hayvon qon so‘ruvchi chivinlarning ko‘plab lichinka, g‘umbaklarini yo‘qotadi?

Kvakshalar qaysi paytda daraxtdan pastga tushadi?

Tog‘ayli baliqlarning suyakli baliqlardan asosiy farqini toping.

Miyachasi kuchsiz rivojlangan hayvonni belgilang.

Baqaning qaysi organi kislorodga boy toza qon bilan ta’minlanadi va nima tufayli?

Baqaning o‘pkasidagi havo qaysi muskullarning qisqarishi tufayli tashqariga chiqadi?

Voyaga yetganda o‘pka bilan, lichinka davrida jabra bilan nafas oladigan hayvonni aniqlang.

Baqaning orqa oyoqlar kamari nechta va qanday suyakdan iborat?

Suvda ham quruqlikda yashovchilar bosh miyasining qaysi qismi baliqlarnikiga nisbatan yaxshi rivojlangan?

Suvda ham quruqlikda yashovchilarni quruqlikda hayot kechirishga moslashish munosabati bilan baliqlardan farq qiladigan belgilarini aniqlang.

Baqalarning qaysi sezgi a’zolari o‘ljani ovlashda muhim rol o‘ynaydi?

Triton qaysi a’zosi yordamida nafas oladi?

Suv ostida baqa qanday nafas oladi?

Qaysi hayvonning ustki tomoni qizg‘ish so‘gallar bilan qoplangan?

Qaysi baliqlarning suzgichlari tikanli bo‘ladi?

Suvda ham quruqlikda yashovchilarning cho‘llarda onda- sonda uchraydigan yagona vakilini aniqlang.

Baqa tuxumidan chiqqan itbaliq dastlab nima bilan oziqlanadi?

Qaysi hayvonlar dumlilar turkumiga mansub emas?

Dumlilar turkumiga nechta tur kiradi?

Dumlilar turkumiga kiruvchi hayvonlarni aniqlang.

1) kaltakesak; 2) timsoh; 3) triton;

4) ilon; 5) salamandra; 6) echkiemar;

Ko‘krak qafasi bo‘lmaydigan hayvonni belgilang.

Voyaga yetgan vakillari, hamda lichinkasi yirtqichlik bilan hayot kechiradigan hasharotni aniqlang.

Suvda hamda quruqlikda yashovchilarning dumsizlar va dumlilar turkumlari vakillarining o‘zbekiston hududida uchraydiganlarmi aniqlang.

а) qamishzor qurbaqasi; b) ko‘lbaqa; c) qurildoq baqa;

d) qurbaqa; e) yashil qurbaqa; f) yashil iguana; g) taroqli triton;

Dumlilar turkumi uchun xos xususiyatni belgilang.

1) tanasi cho‘ziq; 2) suvda beso‘naqay, sekin suzadi;

3) orqa oyoqlari uzun, baquvvat; 4) dumi hayotining oxirigacha saqlanib qoladi;

5) oldingi va orqa oyoqlarining uzunligi bir xil; 6) oldingi oyoqlari uzun, baquvvat;

7) quruqlikda tez harakatlanadi; 8) sekin o‘rmalab harakatlanadi;

9) dum va tanasi to‘lqinsimon egilib, harakatlanishga yordam beradi;

10) dum va tanasi to‘lqinsimon; 11) dumi keng suzgich pardali;

12) dumlari voyaga yetishidan oldin paydo bo‘ladi; 13) tez suzadi;

Voyaga yetgan qurbaqa qancha vaqtda 3000 ta hasharotni yo‘q qilishi mumkin?